מדיניות פרטיות

ספטמבר 2023

 

ג’י.יו.אס מרקטינג בע”מ (“החברה”) – מדיניות פרטיות

 

החברה נמנית על קבוצת אלון רבוע כחול ישראל בע”מ, הכוללת את החברה, ואת החברות אקסטרה ריטייל גרופ בע”מ, אור-סאן בע”מ, אקסטרה אנדרוור בע”מ, אקיפ –החברה לציוד מלונאי בע”מ, אקסטרה לוג’יסטיקס (א.ל.) 2004 בע”מ, קבוצת מגנוליה תכשיטי כסף בע”מ; רבוע כחול נדל”ן בע”מ (“רבוע נדל”ן”) וחברות בנות של רבוע נדל”ן, דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע”מ (“דור אלון”) וחברות בנות של דור אלון, אקסטרה אחזקות ישראל בע”מ (“אקסטרה אחזקות”) וחברות בנות ו/או קשורות של אקסטרה אחזקות, ולרבות חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או בעלת שליטה ו/או חברת אם של החברה ו/או של חברות הנמנות ו/או שתימנינה עם חברות קבוצת אלון רבוע כחול ישראל בע”מ ו/או עם בעלת השליטה בה ו/או עם כל חברה הקשורה לכל אחת מהן ו/או לבעלת השליטה בהן, וכן מותגים של כל אחת מהן, כפי שיהיו מעת לעת (להלן יחדיו  ולחוד: ״הקבוצה״ ו/או “חברות רבוע כחול“) מובאת לידיעתך להלן.

 

מטרת מדיניות פרטיות זו הנה לפרט אודות המידע הנאסף אודותיך על ידי החברה והקבוצה, מטרות השימוש ואופן השימוש בו. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. החברה והקבוצה רשאיות לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר. שימוש באתר ובשירותים המוצעים והניתנים על ידי החברה והקבוצה כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בהם, ויעיד על הסכמתך למדיניות העדכנית, על כן אנו ממליצים לעיין בה מעת לעת ולפני שימוש.

 

 1. המידע הנאסף למאגרי החברה והקבוצה
  • מהיכן נאסף המידע? המידע שייאסף הינו המידע הנאסף במסגרת רישום ושימוש באתרי האינטרנט של החברה ו/או הקבוצה; רישום והצטרפות למועדון לקוחות החברה ו/או הקבוצה ושימוש בהם; ביקור ורישום בסניפי החברה ו/או הקבוצה; רישום ושימוש באפליקציה של החברה ו/או הקבוצה; רישום באמצעות התקשרות טלפונית; הסכם התקשרות עם לקוחות; מסמכי הצטרפות; כתב הסכמה למסירת פרטים; בפרט (אך לא רק):
   • (א) במסגרת הרישום לאתר האינטרנט או לאפליקציה או מילוי כל טופס מקוון באתר האינטרנט או באפליקציה או בכל דף נחיתה אחר והשימוש בשירותים המוצעים בהם; או (ב) במסגרת הרישום וההצטרפות למועדון לקוחות החברה ו/או הקבוצה; או (ג) בעת רכישה ו/או ביקור הלקוח באחד מסניפי החברה ו/או הקבוצה; או (ד) רישום באמצעות התקשרות טלפונית; או (ה) במסגרת הסכם התקשרות עם החברה ו/או הקבוצה; או (ו) מסמכי הצטרפות; או (ז) כתב הסכמה למסירת פרטים – הלקוח עשוי להתבקש למסור לחברה ו/או לקבוצה פרטים אודותיו, לרבות שם פרטי ומשפחה, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, תעודת זהות, כתובת, אמצעי תשלום, מין, תאריך לידה, ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. השדות שחובה יהיה למלא, לרבות בעת שימוש הלקוח באתר האינטרנט או באפליקציה או במסגרת רישומו לאתר או לאפליקציה או ברישום למועדון לקוחות על ידי אחד מטפסי הרישום כאמור או באמצעות רישום טלפוני, יסומנו. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות הרישום, הלקוח לא יוכל להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום.
   • מידע ייאסף גם תוך כדי ביצוע רכישות ושימוש באתרי האינטרנט או באפליקציה, או שימוש במועדון הלקוחות או ביצוע רכישות בסניפים או טלפוניות, בינו גם מידע על אודות הרגלי הקניה של הלקוח, צרכיו, כתובת IP, מיקום, מוצרים שרכש, מידע או פרסומת אותן קרא, העמודים אשר צפה בהם, ההצעות שהתעניין בהן וכל מידע אחר (לרבות אך לא רק באמצעות קבצי “עוגיות”, כמפורט בסעיף 1.5 מטה).
   • כל המידע שייאסף כאמור בסעיפים 1.1.1. -1.1.2 לעיל (להלן יחדיו: ״המידע״), ייאסף וישמר במאגרי המידע של החברה והקבוצה, בהתאם למטרותיהם ובהתאם לאמור במדיניות זו.
   • מובהר כי אינך מחויב למסור פרטים אלו על פי דין, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך החופשיים בלבד. עם זאת, תשומת ליבך כי ללא מסירת פרטים מסוימים לא נוכל לספק את השירותים, חלקם או כולם (למשל, ללא מסירת פרטי קשר בטופס יצירת קשר, לא נוכל לחזור אליך).
   • הלקוח מאשר כי ידוע לו שלצורך קבלת אישור ביצוע ההזמנה ו/או הודעה הקשורה ברכישתו באתר האינטרנט ו/או באפליקציה ו/או בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות, תשלח לו על ידי החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעמה הודעת מייל ו/או מסרון ו/או בכל אמצעי אחר, בהתאם לפרטים שהזין באתר האינטרנט או באפליקציה או בהצטרפות למועדון לקוחות או באמצעות מילוי טפסים או בעת רישום טלפוני, הסכם, התקשרות וכיו”ב.
  • השימוש במידע
   • הלקוח מאשר שידוע לו כי מטרות מסירת המידע, הן כמפורט להלן: (1) על מנת לתפעל ולנהל את הפעילות העסקית של החברה והקבוצה, לרבות השירותים והמוצרים שכל אחת מהן מציעה ופעילות האתרי אינטרנט, רשת החנויות, האפליקציה ומועדון הלקוחות; (2) לצורך שליחתם של תכנים שונים, לרבות הצעות מסחריות ושיווק מידע פרסומי, דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר ע”י חברות ומותגי הקבוצה, בכפוף להסכמתו כאשר זו נדרשת בדין (3) התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר האינטרנט ובאפליקציה בהתאם לתחומי התעניינות הלקוח וציפיותיו; (4) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (5) צירוף לקוחות חדשים ולקוחות אתר האינטרנט והאפליקציה למועדון הלקוחות של החברה ו/או הקבוצה; (6) זיהוי, אימות זיהוי, מניעה ותחקור של הונאות ותרמיות (7) ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, מבלי שזה יזהה את נושא המידע.
   • המידע לא יימסר לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתו של הלקוח מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, החברה ו/או הקבוצה רשאיות להעביר לצדדים שלישיים את המידע במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של החברה, על מנת שהחברה ו/או הקבוצה יוכלו להעניק ללקוח את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2.1 לעיל, לרבות לצדדים שלישיים המספקים לחברה ו/או לקבוצה שירותי שיווק, פרסום, דיוור, יצירה ושליחה של חשבוניות דיגיטליות, סליקת אשראי, התאמת מודעות מקוונות וכיוצא באלה; (ב) במקרה שהלקוח יפר את אחד מתקנוני החברה ו/או הקבוצה, לרבות תקנון מועדון לקוחות, תקנון מועדון חברות הקבוצה, תקנון המופיע באתרי האינטרנט או באפליקציה או יבצע באמצעות האתר או האפליקציה או המועדון וכיו”ב, או בקשר איתם, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ג) אם יתקבל בידי החברה ו/או הקבוצה צו של רשות מוסמכת המורה להן למסור את פרטי הלקוח או המידע אודותיו לצד שלישי; (ד) במקרה שהחברה ו/או הקבוצה יסברו כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של הלקוח או לגופו או לרכושו של אחר; ו-(ה) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר ובאפליקציה, אשר אינו מזהה את הלקוח באופן אישי.
   • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה או הקבוצה יהיו רשאיות למסור את המידע לצדדים שלישיים, בכל מקרה של מיזוג חברות ו/או העברת או מכירת כל הבעלות או עיקרי מניות החברה או נכסיה לצד שלישי ו/או לחברות שבשליטת החברה ו/או חברות קשורות ו/או לחברות הקבוצה, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע עסקה כאמור, לרבות בכל מקרה של העברת הפעילות ו/או הבעלות באתרי האינטרנט ו/או באפליקציה ו/או במועדון הלקוחות.
   • הנתונים והמידע שנמסרו לחברה ולקבוצה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. מובהר, כי מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים של החברה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.
  • אבטחת מידע

החברה והקבוצה ינקטו באמצעי זהירות מקובלים בכדי לשמור על המידע של הלקוח ולמנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיהן. יחד עם זאת, אין באפשרותן להבטיח שמערכותיהן, האתר, האפליקציה והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה ובמקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטו, החברה, הקבוצה ו/או מי מטעמן ו/או צד שלישי עמו התקשרו, לא תהינה אחראיות לכל נזק מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו. בכל מקרה כאמור, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או הקבוצה ו/או מי מטעמן ו/או צד שלישי עמו התקשרו בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.

 • קישורים חיצוניים

האתר או האפליקציה או המועדון, לרבות הרישום אליהם, עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה, הקבוצה ו/או על ידי מי מטעמן, למשל, הפניה לאתרי רשת חברתית כגון Facebook. החברה והקבוצה אינן שולטות ו/או מפקחות על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שישנו קישור לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתן לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של החברה והקבוצה.

 • שימוש ב’עוגיות’ – Cookies
  • ייתכן שהאתר או האפליקציה ישתמשו בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת ‘עוגיות’ (Cookies) (להלן: “‘עוגיות’“) וכן פיקסלים (Pixels) או משואות דיגיטליות (Beacons) (להלן: “כלי איסוף מידע“) למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מכשירו של הלקוח או בשרתים מרוחקים בקשר לשימוש הלקוח באתר או באפליקציה, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה של הלקוח באתר או באפליקציה לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר, ולצורך ביצוע המטרות הנוספות הנקובות לעיל.
  • השימוש ב’עוגיות’ יעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר או האפליקציה, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ו/או באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר או האפליקציה או התכנים בו להעדפותיו האישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן של הלקוח יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או האפליקציה. חלק מן ה’עוגיות’ יפקעו כאשר הלקוח יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבו. אם, לדוגמה, הלקוח משתמש במערכת ההפעלה “Windows” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב’ מייקרוסופט, יהיה ניתן למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה’עוגיות’ מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם הלקוח ביקר, משך הזמן ששהה באתר או באפליקציה, מהיכן הגיע אל האתר או האפליקציה, מדורים ומידע שהוא מבקש לראות בעת הכניסה לאתר או לאפליקציה ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיו של הלקוח בכל פעם שהוא מבקר מחדש באתר או באפליקציה במידה ועליו להירשם. המידע ב’עוגיות’ מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי החברה ו/או הקבוצה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. החברה ו/או הקבוצה עשויות להפעיל מעת לעת שירותי פרסום באמצעות צדדים שלישיים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות, בין היתר באמצעות ‘עוגיות’ או כלי איסוף מידע. החברה והקבוצה רשאיות להעביר את המידע הנצבר באמצעות העוגיות וכלי איסוף המידע לחברות אלו, אשר ישתמשו בו כדי להתאים עבור הלקוח הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר החברה או באפליקציה ובאתרים אחרים ברחבי הרשת.
  • אנו עשויים לנתח ולאסוף נתונים סטטיסטיים גם באמצעות שירותי חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook, אשר עוזרים לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ואף להסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים. למידע נוסף על השימוש ב- Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות:

www.google.com/policies/technologies/types;  https://www.google.com/policies/privacy ; www.facebook.com/policies/cookies

 • אם הלקוח אינו מעוניין לקבל ‘עוגיות’, ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן של הלקוח. לשם כך החברה ממליצה להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור, עם זאת, שנטרול ה’עוגיות’ עלול לגרום לכך שהלקוח לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באפליקציה או באתרי אינטרנט אחרים.
 • זכויות המשתמש
  • זכות העיון וגישה למידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק“), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק). על כן, החברה והקבוצה תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה לחברה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ”א-1981 (להלן: “התקנות“), או באמצעות פנייה בכתב לחברה בכתובת: רח’ קהילת ונציה 8, תל אביב.

 • זכות לתיקון ועיון במידע
  • אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן את המידע באמצעות פנייה בדואר רשום לחברה בדרכים הקבועות בתקנות, וכן באמצעות פנייה בכתב לחברה בכתובת: רח’ קהילת ונציה 8, תל אביב. אין בפנייה כאמור כדי לחייב את החברה לתקן את המידע בהתאם לבקשה, וייתכן כי החברה תבקש פרטים נוספים לצורך תיקון, או תדחה את הבקשה אם אינה עומדת בתנאים הנדרשים.
  • בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה או הקבוצה משמש לצורך פניה אישית אל הלקוח, בהתבסס על השתייכותו לקבוצה שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בדיוור ישיר“), כי אז יהיה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש את הסרתו מרשימת הדיוור האמורה.
 1. דיוור מידע פרסומי
  • הלקוח מסכים ומאשר כי ידוע לו שהחברה ו/או חברות רבוע כחול ו/או מי מטעמן תהינה רשאיות לשגר לו “דבר פרסומת” ו/או חומר פרסומי ו/או שיווקי של החברה ו/או של חברות רבוע כחול ו/או של שותפים עסקיים של כל אחת מהן, לרבות של המותגים של כל אחת מהן כמפורט בסעיף 2.5 להלן (להלן יכונו יחד: מותגי החברות“), באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, או בכל אמצעי התקשרות אחר כפי שמסר הלקוח לחברה במסגרת מילוי ומסירת הפרטים האישיים (להלן: “מידע פרסומי“). יובהר במפורש כי תכני הדיוור יכול שיכללו דברי פרסומת, פרסומים אשר נלווים לתוכן חדשותי או אף תכנים נעדרי כל תוכן חדשותי.
  • הלקוח מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח – 2008, והוא מסכים במפורש כי יישלח לו דיוור על ידי החברה ו/או על ידי חברות רבוע כחול ו/או על ידי מי מטעמן ו/או על ידי שותפים עסקיים של החברה ו/או של חברות רבוע כחול, בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) או בכל דרך עתידית רלוונטית. יובהר, כי על מנת שישלחו ללקוח התכנים המתאימים ביותר, נעשה שימוש במידע אודות הלקוח כאמור לעיל על מנת לאפשר אפיון מיטבי של סוגי המוצרים והשירותים המתאימים לו ביותר.
  • לקוח אשר כן מעוניין בקבלת מידע פרסומי, נדרש לאשר ולסמן במקום המיועד לכך כי הוא מעוניין, מאשר ומסכים לקבל מידע פרסומי ויראו בסימון כאמור כמתן הסכמה בכתב של הלקוח לקבל את המידע הפרסומי. הלקוח יהיה רשאי להודיע בכל עת על רצונו שלא לקבל עוד מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב לחברה ולכל אחת מחברות הריבוע הכחול ו/או בדרך שבה נמסר לו המידע הפרסומי, לפי בחירתו.
  • בהזנת פרטי התקשרות, או במסירת פרטים בכלל, הלקוח מתחייב למסור פרטים שלמים, מדויקים ונכונים ביחס אליו בלבד. הזנה או מסירה של פרטים של צדדים שלישיים מותרת רק תחת הסכמה מפורשת שניתנה ללקוח, ובאחריותו הבלעדית. ויובהר, הואיל ולחברה ו/או לחברות רבוע כחול ו/או למי מטעמן אין יכולת לברר ו/או לבדוק האם הלקוח עושה שימוש במספר טלפון ו/או בכתובת דואר אלקטרונית המשותפים ללקוח ולמשתמשים נוספים, החברה ו/או חברות רבוע כחול ו/או למי מטעמן רואות בהסכמת הלקוח לקבלת מידע פרסומי כאישור ומתן התחייבות מצד הלקוח והמשתמשים הנוספים כלפי החברה ו/או חברות רבוע כחול ו/או מי מטעמן, לכך שניתנה הסכמתם של המשתתפים הנוספים כאמור לקבלת המידע הפרסומי.
  • מותגי החברות” – מותגי החברה ו/או מותגי חברות רבוע כחול, לרבות: “ורדינון”, “נעמן”, “דיסני הום בחסות אקסטרה ריטייל”, ” NV CLUB”, “הום סטייל”, “בוניטה דה מאס”, “אפרודיטה”, “GANT”, ” STAR-G” , “סוהם / SOHAM”, “צוקר”, “אקיפ –equip ” , “מגנוליה”, “דור אלון” ומותגי חברות בנות של דור אלון (לרבות, “אלונית”, בתי קפה “SI”, אמגזית, “PM – AM”, “הדוכן”), קניון TLV, קבוצת “בי.בי.בי.”‘ ו/או כל מותג נוסף שיתווסף ו/או יימנה מעת לעת עם החברה ו/או חברות רבוע כחול ו/או עם שותפיהם העסקיים.

 

*        מדיניות הפרטיות מופנית לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסחת בלשון זכר.