תקנון האתר

תאריך : 15 בינואר 2024

תקנון ותנאי שימוש באתר האינטרנט

1.  מבוא

1.1.  אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של חברת ג’י. יו. אס מרקטינג בע”מ (להלן: “GUS” , “החברה” או “GANT” בהתאמה) בכתובת האתר www.gant.co.il , המציע לכם מגוון רחב של מוצרי הלבשה ו/או מוצרים נוספים הנמכרים תחת המותג המוכר בשם “GANT” (“האתר”).

1.2.  הוראות התקנון ותנאי השימוש שלהלן מטרתם להגדיר את זכויות וחובות הלקוח בכל הקשור לשימוש באתר ו/או לרכישת המוצרים באמצעותו, לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים (“התקנון”).

1.3.  תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין GUS וממצה את מערכת היחסים בין הצדדים בכל הקשור לאתר, לרבות ביקור, שימוש ורכישה בו ומשכך, הלקוח מתחייב לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה ולמלאם.

1.4.  מובהר כי בעצם השימוש באתר הלקוח ו/או המבקר ו/או הרוכש ו/או הגולש ו/או העושה שימוש באתר (להלן ולעיל יכונו כולם יחד וכל אחד לחוד: “הלקוח“), מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו ללא כל סייג. אם הלקוח אינו מסכים לתנאים של תקנון זה בחלקם או במלואם אין לעשות בו שימוש.

1.5.  לחברה שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי והתקנון המעודכן במועד ביקור הלקוח באתר יהווה התקנון המחייב. על כן, על הלקוח לקרוא את התקנון בכל פעם שהוא בוחר להשתמש באתר האינטרנט ולאשר ולסמן “אני מסכים” בתיבה המתאימה, ככל והיכן שתופיע.

 

2.  תקנון אתר האינטרנט

2.1.  התקנון מופנה לשני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.

2.2.  בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר ולפני ביצוע התשלום, על הלקוח למלא את פרטיו, לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך באתר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו כתנאי לביצוע הרכישה. במידה והלקוח לא סימן כי הוא מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט על ידו מהווה הסכמה כאמור.

2.3.  הלקוח מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג, ובכל מקרה בו אישר והצהיר כי עשה כן מבלי שקרא את התקנון, התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

2.4.  אתר האינטרנט הינו בבעלות ומנוהל על ידי ג’י. יו. אס מרקטינג בע”מ בע”מ, ח.פ. 513935858 , שמשרדה הרשום ברח’ קהילת ונציה 8 תל אביב.

2.5.  בכל פנייה הנוגעת לאתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן: בטלפון מס’ 03-5412323, כתובת מייל service@gant.co.il, כתובת דואר קהילת ונציה 8 תל אביב  – לידי ג’י. יו. אס. מרקטינג בע”מ. פנייה מקוונת באמצעות טופס צור קשר באתר האינטרנט, או באמצעות הקישור (“שירות לקוחות“).

 

3.  מועדי פעילות אתר האינטרנט; הפסקת פעילות אתר האינטרנט

3.1.  ניתן לבצע רכישות באתר בכל יום, 24 שעות ביממה, ומקרים בהם האתר הושבת לשימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או בעיה של ספק האינטרנט ו/או בשרת, וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או של ספק האינטרנט ו/או מי מטעמם. ללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה. על אף האמור  החברה תהיה  רשאית  לא להפעיל את  האתר  בשבתות וחגי ישראל.

3.2.  לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של האתר בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה  ו/או מי מטעמה.

 

4.  העברת זכויות באתר

4.1.  החברה תהיה רשאית להעביר את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט, כולן או חלקן, לצד שלישי בכפוף לכך שזכויות הלקוח על פי תקנון זה לא תפגענה כתוצאה מכך ובמקרה כאמור יועברו פרטי הלקוח לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל מהחברה את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט והלקוח מאשר ומסכים לכך מראש, ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה כאמור בתקנון זה.

 

5.  הזכות והכשרות לרכוש באתר

5.1.  רשאי לרכוש באתר של החברה כל אדם בתנאי כי מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים: הינו מעל לגיל 18, בעל כרטיס אשראי ישראלי בתוקף ו/או בעל חשבון PAY PAL אישי המנוהל על שמו, בעל תיבת דוא”ל ו/או מכשיר טלפון נייד בבעלותו ו/או בחזקתו וכי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. החברה רשאית להוסיף אמצעי תשלום נוספים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.2.  לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להגביל ו/או לבטל ו/או שלא לאשר את השימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע ההזמנה ו/או הרכישה ו/או את השלמתה ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש ולעשות שימוש באתר האינטרנט, אף אם נשלח ללקוח אישור ביצוע הזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל אחד מבין המקרים הבאים: (א) בעת ההרשמה לאתר האינטרנט, הלקוח מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או שאינם נכונים; (ב) ביצוע רכישה ו/או כוונה לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון PAY PAL אשר הוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי הלקוח המחזיק בו ו/או בכל מקרה של ביטול ו/או אי כיבוד התשלום עבור הרכישה; (ג) עשיית שימוש ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי עפ”י כל דין ו/או על פי תקנון זה ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה, לרבות מעשים של ביצוע רכישה פיקטיבית ו/או ביטול עסקה מכוון וכיו”ב ; (ד) ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או פוגעים בחברה ו/או באתר האינטרנט ו/או במי מטעמה של החברה, לרבות בלקוחותיה ו/או בחברת השליחויות ו/או בספקיה של החברה; (ה) בכל מקרה בו באתר האינטרנט חלה טעות ו/או תקלה ו/או שיבוש ו/או שגיאה, מכל מן וסוג שהוא, בכל הקשור למוצר ו/או למחיר ו/או למכירה ו/או לאספקה, לרבות לתנאי המכירה ו/או לתנאי האספקה וכיו”ב (להלן: “תקלות באתר“); (ו) הלקוח עשה באתר האינטרנט שימוש לרעה ו/או שאינו הגון ו/או אינו נאות ו/או ביצע רכישה בחוסר תום לב ו/או תוך ניצול תקלות באתר האינטרנט; (ז) הלקוח הפר הוראה מהוראות תקנון זה, לרבות תקנון מועדון הלקוחות.

5.3.  בכל אחד מהמקרים האמורים, ללקוח ו/או למי מטעמו לא יהיו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

 

6.  כניסה לאתר לצורך רכישת מוצרים

6.1.  לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט על הלקוח לבצע ולהשלים הליך רישום ולמסור את פרטיו האישיים ופרטים נוספים בהתאם למבוקש, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, פרטי אמצעי התשלום, כתובת, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני וכיוצ”ב, וכן לאשר את זיהויו שיישלח בהודעה למספר הטלפון הנייד שהזין. על הלקוח מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם.

 

7.  המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט

7.1.  באתר יוצגו ויוצעו למכירה מגוון רחב של מוצרים. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים. לכל פריט קיים “דף פריט” ובו תיאור הפריט ומחירו (“דף בפריט“). החברה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים וכן להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן מחיר הפריט.

7.2.  לחברה שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר לרבות את תנאי המכירה, לפי שיקול דעתה והחלטתה.

7.3.  החברה מביאה לידיעת הלקוח כי המוצרים המוצעים למכירה באתר, כולם או חלקם, מוצעים למכירה גם ברשת החנויות ו/או במקומות שונים ו/או ברשתות שונות ו/או בחנויות פרטיות ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או נמכרים על ידי ספקים שונים.

 

8.  מוצרים שאזלו מהמלאי

8.1.  במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הלקוח, על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הלקוח אושרה, החברה לא תהיה מחויבת לספק מוצר זה ללקוח וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה. במקרה כאמור, נציג שירות הלקוחות יצור קשר עם הלקוח, ו/או יישלח ללקוח דוא”ל ו/או מסרון, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו לאתר האינטרנט עם עדכון כי המוצר חסר. והלקוח לא יחויב או באם וחויב יקבל החזר, בגין המוצר החסר.

 

9.  תמונות המוצרים באתר האינטרנט

9.1.  תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר לבין המוצרים בפועל . שינויים אלה יכולים לנבוע, בין השאר, לאור העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. מוצרים נלווים המופיעים באתר האינטרנט לצד המוצר ו/או תמונתו הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מהווים חלק מהמוצר.

 

10.  שירות לקוחות של אתר האינטרנט

10.1.  שירות הלקוחות של האתר עומד לרשות הלקוח בימי עסקים בלבד, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 ל- 13:00 . בימי שישי, שבת, ערב חג, חג, יום צום או סגר – שירות הלקוחות של אתר האינטרנט יהיה סגור.

10.2.  ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בהתאם לאמצעי ופרטי ההתקשרות המנויים בתקנון זה ו/או באמצעות טופס ליצירת קשר באתר האינטרנט. לפנייה לשירות הלקוחות ניתן ללחוץ גם על הקישור.

10.3.  זיהויו של הלקוח בעת פנייתו לשירות הלקוחות של האתר ייעשה על ידי מסירת שם מלא ו/או מספר ת.ז. ו/או כתובת דוא”ל ששימשה את הלקוח לשם רכישה באתר ו/או מספר טלפון ו/או פרט מזהה נוסף אחר שיידרש על ידי החברה.

10.4.  החברה אינה מאפשרת לרכוש מוצרים באתר באמצעות רכישה טלפונית או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות.

 

11.  אספקת המוצרים

החברה מביאה לידיעת לקוחות אתר האינטרנט כי בשל המצב הבטחוני ייתכנו שינויים באספקת המוצרים – לרבות: עיכובים בזמני ומועדי המשלוח ו/או שינויים במיקומים אליהם תתאפשר שליחות. 

11.1.  אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תתאפשר בישראל. מובהר כי לא תתאפשר אספקת מוצרים לעזה ו/או ליישובים המצויים בשטחים שבשליטה של הרשות הפלשתינית.

11.2.  אספקת המוצרים שנרכשו באתר ללקוח תעשה באמצעות שליחות בלבד (“אמצעי האספקה“) ע”י שליח מטעם חברת שליחויות שבבעלות צד שלישי (“השליח“).

11.3.  מובהר כי על אף האמור לעיל, החברה ו/או חברת שליחויות בבעלות צד שלישי ו/או מי מטעמן, לא תהיינה מחויבות לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח באתר ליישובים ו/או למיקומים ו/או לכתובות שנסגרו ו/אן אין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או נסגרו למעבר בין אם באופן זמני ו/או קבוע על ידי רשות מוסמכת, ובכל מקרה כאמור ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

12.  מועד וכתובת אספקת המוצרים

12.1.  מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר, באמצעות שליח, הינו בתוך 5 (חמישה) ימי עסקים ממועד  אישור ביצוע ההזמנה ובתנאי כי נתקבל אישור אצל החברה לפיו החיוב נקלט ואושר (“מועד אספקת המוצרים“).

12.2.  בעת רכישה באתר האינטרנט במהלך תקופת חגים ו/או בתקופה של מכירה מיוחדת/מבצעים – מועד אספקת המוצרים יכול ויתעכב ויוארך לתקופה של עד 10 (עשרה) ימי עסקים ממועד אישור ביצוע ההזמנה ובתנאי כי נתקבל אישור אצל החברה לפיו החיוב נקלט ואושר.

12.3.  החברה תספק את המוצרים שנרכשו לכתובת של הלקוח בהתאם לכתובת שנמסרה על ידו במסגרת ביצוע ההזמנה ובהתאם להוראות תקנון זה.

 

13.  שעות וימי האספקה

13.1.  ההזמנה תסופק בין הימים ראשון עד חמישי (ימי עסקים בלבד) בין השעות 08:00 ל-18:00. בימי שישי, שבת, חג וערבי חג לא תתבצע אספקה.

13.2.  מועד אספקת המוצרים שנרכשו על ידי הלקוח יכול וידחה ו/או יתעכב עקב התאמת המועד לנוחות הלקוח ו/או לבקשתו ו/או במקרה בו הלקוח לא נכח בעת הגעת השליח ו/או בכל מקרה התלוי בלקוח ו/או בכל מקרה של כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או השליח ו/או חברת השליחויות ו/או צד ג’ ו/או כל הבא מטעמם, לרבות בכל מקרה של שביתה, השבתה, אירועים ביטחוניים, מזג אוויר, סגר ו/או שיבושים ו/או עיכובים בעקבות מגפת הקורונה, מלחמה, וכו’. בכל אחד מהמקרים האמורים, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה ו/או חברת השליחות ו/או מי מטעמן.

 

14.  מחירים

14.1.  ביחס לכל מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט יופיע מחירו המעודכן והכולל של המוצר בשקלים כשהוא כולל מע”מ (“מחיר המוצר“). מחיר המוצר יכול להתעדכן מעת לעת על ידי החברה ומשכך על הלקוח להתעדכן במחיר המוצר בטרם החלטתו לבצע את הרכישה.

14.2.  מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח ככל שישנם. דמי משלוח ככל שישנם, מפורטים באתר.

14.3.  החברה מביאה לידיעת הלקוח כי מבצע הנערך באתר ו/או מחיר המוצר באתר האינטרנט אינו בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר משתלם ו/או זול יותר ממחיר אותו מוצר המוצע למכירה בחנויות החברה ו/או במקומות אחרים נוספים. הלקוח בלבד אחראי לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק קיומן של הנחות ו/או מבצעים בטרם החלטתו לרכוש מוצר באתר .

14.4.  למען הסר ספק, המחיר הקובע של המוצר הינו מחיר כפי שהופיע באתר בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה ולא המחיר שמופיע על גבי המוצר ו/או המחיר בו נמכר בחנויות ו/או בכל מקום אחר.

 

15.  אמצעי תשלום ותנאי תשלום

15.1.  התשלום עבור רכישת המוצרים באתר האינטרנט יתאפשר באמצעות אחד מבין אמצעי התשלום הבאים: (1) כרטיס אשראי ישראלי בלבד; (2) חשבון PayPal ; אמצעי תשלום אחר לשיקול דעתה הבלעדי של  החברה וכפי שיפורט באתר מעת לעת. לא יתאפשר תשלום באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי יחד עם תשלום באמצעות חשבון PayPal במסגרת אותה הרכישה; לא ניתן לממש ו/או לשלם באתר באמצעות שובר זיכוי ו/או תווי קנייה.

15.2.  מובהר כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חיוב חשבון PayPal יתאפשר בכפוף לכך שחברת כרטיס האשראי הרלוונטית ו/או חברת PayPal, מתירות ו/או מכבדות את התשלום כאמור ברכישה באתר האינטרנט, בהתאם לתנאי השימוש של כל אחת מהן, ובכל מקרה בתנאי שנתקבל אישורן עבור ביצוע החיוב של ההזמנה אותה מבקש הלקוח לבצע באתר (“אישור התשלום“).

15.3.  מובהר כי תשלום באמצעות אמצעי התשלום יתאפשר בכפוף לקבלת אישור התשלום ובכל מקרה בו לא נתקבל אישור כאמור, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, הזמנתו תתבטל ולא תבוצע וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

15.4.  מובהר כי לא ניתן לממש נקודות שנצברו במסגרת מועדון לקוחות באתר.

15.5.  תשלום תמורת המוצרים שיירכשו על ידי הלקוח באתר באמצעות כרטיס אשראי בלבד, יוכל להיעשות במספר תשלומים שווים, ללא ריבית, בכפוף לסכומי הקנייה, שהם כוללים את דמי המשלוח (ככל שישנם) ו/או את דמי חברות במועדון הלקוחות ללקוח שבחר להצטרף למועדון הלקוחות, כמפורט להלן (“תנאי התשלום“):

בקנית מוצרים עד לסך של עד 250 ש”ח – תשלום אחד.

בקנית מוצרים בסך של עד 500 ש”ח – עד 2 תשלומים.

בקנית מוצרים בסך של עד 800 ש”ח – עד 3 תשלומים

בקנית מוצרים בסך של עד 1,200 ש”ח – עד 4 תשלומים

בקנית מוצרים בסך של עד 1,800 ש”ח – עד 5 תשלומים

בקניית מוצרים מעל 1,800 ₪ – עד 6 תשלומים.

 

16.  סל המוצרים שנבחרו – “סל הקניות שלי”; אישור ביצוע ההזמנה ומשלוח חשבונית דיגיטאלית

16.1.  רשימת המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח לצורך רכישתם תופיע ב”סל הקניות שלי”.

16.2.  הרשימה ב”סל הקניות שלי” תכלול פירוט של שמות המוצרים, מחיר המוצרים, כמות המוצרים, חיוב דמי משלוח, ובסופה יופיע שכלול של סכום כלל ההזמנה.

16.3.  מובהר כי אין ברישום מוצרים ב”סל הקניות שלי” על ידי הלקוח כדי “לשמור” מוצר ו/או כדי “להבטיח” את מחירו. המחיר הקובע של המוצר ו/או דמי משלוח הוא המחיר המופיע בעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ומעבר לביצוע התשלום.

16.4.  עד לשלב ביצוע התשלום הלקוח יוכל להחליט על הסרה ו/או הוספה של מוצרים המופיעים ב”סל הקניות שלי”. לאחר ביצוע התשלום וקבלת אישור התשלום, יקבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה באמצעות דוא”ל שיישלח אליו על ידי החברה ו/או מי מטעמה לכתובת דוא”ל שהזין בפרטיו האישיים (להלן ולעיל: “אישור ביצוע ההזמנה“).

להסרת ספק מובהר כי כל שינוי בפרטי ההזמנה, יגרור לאחריו בדיקה מחודשת ביחס לזכאותו של הלקוח ליהנות ממבצע שבאתר האינטרנט ו/או לעניין חיוב בתשלום דמי משלוח, וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

לאחר  קבלת אישור ביצוע ההזמנה וביצוע החיוב בגין ההזמנה על ידי החברה, בתנאי שנקלט ואושר בפועל – החברה תשלח למס’ הטלפון הנייד ו/או לדוא”ל של הלקוח – לפי החלטת החברה, חשבונית דיגיטאלית בהתאם לפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוח במסגרת תהליך הרכישה באתר; במקרה בו הלקוח לא קיבל את החשבונית הדיגיטאלית, הלקוח יהיה רשאי לפנות לשירות הלקוחות של החברה ולבקש לקבלה בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בתהליך הרכישה באתר. (להלן: “החשבונית הדיגיטאלית“).

 

17.  דמי משלוח

17.1.  חיוב בגין דמי המשלוח, ככל שישנם, יפורט במהלך תהליך הרכישה ויתווסף לחשבון בו יחויב הלקוח בשל ביצוע הזמנתו, בכפוף להוראות תקנון זה.

17.2.  דמי המשלוח יפורסמו בעמוד הבית באתר וכן בסל הקניות ומתעדכנים בהתאם לסכום הרכישה. החברה רשאית לאפשר משלוח חינם בתנאים מסוימים או בכלל וכן לבטל או לשנות את תנאי המשלוח והכל כפי שיפורט באתר ולפי החלטתה ושיקול דעתה של החברה בלבד.

17.3.  סכום דמי המשלוח באמצעות שליח הינם:

17.3.1.  ברכישת מוצרים בלבד מתחת לסכום של 249 ש”ח, לפי סכום רכישה נטו (כהגדרת מונח    זה להלן) במסגרת רכישה אחת – דמי המשלוח הינם בסך של 19 ₪.

17.3.2.  ברכישת מוצרים בלבד בסכום של 249 ש”ח (כולל) ומעלה – לפי סכום רכישה נטו (כהגדרת מונח זה להלן), במסגרת רכישה אחת- הלקוח לא יחויב בתשלום בגין דמי משלוח.

17.3.3.  “סכום רכישה נטו” – משמע: סכום הרכישה לתשלום עבור המוצרים שנרכשו לאחר הפחתת הנחה, מבצע, קופון, הטבה וכיו”ב; להסרת ספק, סכום הרכישה נטו לא כולל בחובו תשלום עבור דמי משלוח ו/או דמי חברות למועדון הלקוחות.  (להלן – “דמי המשלוח“).   

18.2.4.  הלקוח יחויב בתשלום דמי משלוח (ככל שישנם) במועד התשלום הראשון.

18.2.5.  להסרת ספק, החברה תהיה רשאית, בכל עת, לעדכן ו/או לשנות את סכומי הרכישה הנזכרים לעיל, המחייבים ו/או מזכים את הלקוח בתשלום דמי המשלוח, לרבות את סכום דמי המשלוח. 

17.4.  מובהר כי על אף האמור לעיל, בכל מקרה בו הלקוח לא קיבל מהשליח את המוצרים ו/או לא קיבל את המוצרים מכל סיבה אחרת שהיא – התלויה בלקוח ו/או מי מטעמו בלבד, באחריות הלקוח לפנות במיידית לשירות הלקוחות לצורך תיאום מועד אספקה. במקרה כאמור, החברה  תהיה רשאית לגבות דמי משלוח  על פי שיקול דעתה  ובכל מקרה לא יעלה על 19 ₪ וזאת גם במקרה בו הלקוח לא היה מחויב בתשלום דמי משלוח בגין הזמנתו. במקרה בו הלקוח לא יפעל כאמור, החברה תהיה רשאית שלא לשמור את המוצרים שהוזמנו ונרכשו על ידי הלקוח וזאת לאחר שחלפו לפחות 14 ימים מהמועד בו היה על הלקוח לקבל את המוצרים שהזמין ואף לבטל את הזמנתו. במקרה כאמור, החברה לא תהיה מחוייבת להודיע או למסור הודעה על כך ללקוח.

 

18.  אמצעי זיהוי לצורך קבלת המוצרים

18.1.  הלקוח יזדהה באמצעות הצגת תעודה מזהה ו/או יאשר בחתימתו את קבלת המוצרים על גבי מסמך ו/או אמצעי אלקטרוני, ככל שיידרש.

18.2.  בכל מקרה בו לקוח ביקש ו/או אישר לחברה ו/או לשליח להשאיר עבורו את המוצרים במקום מסויים ו/או למסורם לידי מי מטעמו – הלקוח בלבד ישא באחריות המלאה לכל דבר ועניין, לרבות אובדן, נזק, הפסד וכיו”ב כתוצאה מכך ולא יהיו לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לאמור בסעיף זה.

 

19.  מבצעים והנחות

19.1.  מבצע שייערך באתר, לפי שיקול דעתה והחלטת החברה בלבד, יהיה בתוקף עד לתום המועד שייקבע לתקופתו או עד לגמר המלאי – לפי המוקדם מביניהם. על אף האמור, החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את המבצע ו/או את תנאי המבצע שייערך באתר, בכל עת, לפי החלטתה וללקוח לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

19.2.  החברה מביאה לידיעת הלקוח כי מוצרים מסוימים המוצעים למכירה במסגרת המבצע שייערך באתר אינם בהכרח תואמים את המבצע שייערך בחנויות GANT ו/או בחנויות שונות נוספות של זכיינים ו/או בכל מקום אחר שבו נמכרים המוצרים.

 

20.  אחריות

20.1.  האחריות לבדיקת המוצר, טיבו, תכונותיו, מאפייניו והתאמתו לצרכי הלקוח חלה על הלקוח בלבד.

20.2.  באחריות הלקוח להודיע לחברה על כל מקרה של נזק, פגם, או אי תקינות של המוצר, וזאת לא יאוחר מחלוף 7 ימים מהמועד בו קיבל ו/או נמסר לו המוצר.

20.3.  החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח במישרין ו/או בעקיפין בשל ו/או בקשר עם הרכישה ו/או השימוש באתר האינטרנט, לרבות במקרים של איחור ו/או עיכוב במועד קבלת המוצרים ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הלקוח ו/או של צד שלישי.

20.4.  החברה אינה אחראית על פגם ו/או נזק למוצר אשר נגרם כתוצאה ממעשה של הלקוח ו/או משימוש ו/או טיפול לא נכון במוצר ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש.

20.5.  אחריות למוצר תינתן לתקופה של עד 6 חודשים בלבד ממועד קבלת המוצר, בכפוף להצגת הוכחת קנייה, שליחת המוצר לבדיקה בהתאם להנחיות החברה, ובכפוף לתוצאות בדיקת החברה, ואינה כוללת שפשופים, חורים ,קרעים , נזקי כביסה ו/או כתמים חיצוניים ו/או כל נזק הקשור לשימוש שלא ע”פ ההוראות לצרכן.

20.6.  אחריות החלה על החברה הינה מוגבלת עד לסכום השווה למחיר המוצר ששולם בלבד.

 

21.  אחריות בגין פעילות ושימוש באתר האינטרנט

21.1.  החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק האתר ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, החשמל, החומרה, התוכנה ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים, לרבות מערכות הסליקה של חברות האשראי ו/או PAYPAL על כל רכיביהם ולא תישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיו”ב, אשר ייתכן ויגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, בין במישרין ובין בעקיפין.

21.2.  השירות באתר ניתן כפי שהוא (As Is””) והלקוח ו/או מי מטעמו מאשר כי אין לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור לתכונות האתר ו/או השירות הניתן על פיו, מאפייניו, מגבלותיו או אי התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

21.3. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים מכל מן וסוג שהוא שיגרמו ו/או שעלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר האינטרנט ו/או בחומרה ו/או בתוכנה ו/או ממעשה ו/או ממחדל ו/או רשלנות של ספק אינטרנט ו/או כל ספק אחר ו/או תקלה בתשתית ו/או בשרתים ו/או בתקשורת ו/או בקווי התקשרות, לרבות בכל הקשור לקבלת קוד זיהוי ו/או זיהויו של הלקוח במערכות החברה.

21.4.  באתר ייתכן ויוצג מידע מסחרי – פרסומי ו/או קישורים המובילים לאתרי אינטרנט שונים ו/או חיצוניים ו/או של צדדים שלישיים ו/או למידע מסחרי – פרסומי שמקורו יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים שונים (“המידע המסחרי“). החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לנזקים מכל מן וסוג שהוא עקיפים ו/או ישירים העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהיחשפות ו/או הסתמכות על המידע המסחרי.

 

ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט

   • בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הצרכן“), קיימת לצרכן הזכות לבטל את העסקה לרכישת מוצרים באמצעות האתר וזאת בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן (“ביטול עסקה“).
   • ניתן לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר.
   • בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (להלן: “הצרכן“), יתאפשר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הצרכן, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כאמור, החברה תהיה רשאית לדרוש מהצרכן להציג בפניה תעודה מתאימה.
   • ניתן לבטל את העסקה בדרכים הבאות:

בעל פה: במסירת הודעה באחת מחנויות הרשת או בפנייה טלפונית לשירות הלקוחות לטל 03-5412323  בשעות העבודה שמפורטות לעיל.

בדואר רשום: לכתובת קהילת ונציה 8 תל אביב – לידי ג’י. יו. אס. מרקטינג בע”מ.  (לידי שירות לקוחות).

בדואר אלקטרוני :לכתובת דוא”ל של שירות הלקוחות של החברה service@gant.co.il

באתר האינטרנט – באמצעות לחיצה על הקישור הבא: כאן ו/או בקישור הייעודי המופיע בעמוד הראשי של אתר האינטרנט תחת הכותרת “ביטול עסקה“.

   • החברה רשאית לבקש פרטים מזהים לשם בדיקת ביצוע העסקה, לרבות מועדו ביצועו.
   • החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
   • החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הטובין פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
   • מובהר כי במקרה בו המוצרים נמסרו ללקוח ו/או הגיעו לידי הלקוח לאחר שנמסרה על ידו הודעת ביטול ו/או לאחר שעסקתו בוטלה, הלקוח מתחייב להחזיר את המוצרים לחברה ו/או להעמידם לרשות החברה מיד עם קבלתם, לפי העניין ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. לחלופין, ומבלי לגרוע מהוראות  החוק, ניתן לקבל שירות איסוף ממקום האספקה אליו סופקה הזמנתו,  וזאת על פי בקשת  הלקוח ובתיאום אל מול שירות הלקוחות של החברה, בעלות של  19 (תשעה עשר) ש”ח , שיקוזזו מסכום ההחזר הכספי ללקוח. 

ביקש צרכן לבטל את העסקה עקב פגם במוצר, יוחזר המוצר לחברה על חשבונה והחברה תבטל את עסקה ותשיב את כספו ללקוח בהתאם להוראות הדין.

 

מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים 

מדיניות זו תחול כאשר חוק הגנת הצרכן אינו חל ומבלי לגרוע מהוראותיו: 

החברה מאפשרת ללקוח להחזיר מוצרים אשר נרכשו על ידו באתר, שלא עקב פגם, להחליפם במוצרים אחרים בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן, כפי שתעודכן מעת לעת (“מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים“), בכפוף להתקיימותם של כל תנאי ההחזרה וכן בהתאם לאופן ההחזרה כמפורט להלן.

תנאי ההחזרה בהתאם למדיניות החזרת (החלפת) מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט הינם (להלן ולעיל: “תנאי ההחזרה“): (א) המוצר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש, אריזת המוצר לא נפתחה ו/או נפגמה, תווית המוצר ו/או תווית המחיר לא הוסרה, המוצר באריזתו המקורית; ו/או (ב) בכפוף להצגת הוכחת קנייה; ו/או (ג) בתוך 14 ימים ממועד אספקת המוצר ללקוח על ידי החברה; ו/או (ד) הלקוח ישיב את המוצר, למעט מוצרי עודפים/אאוטלט, לאחת מחנויות הרשת של החברה, בימי ובשעות הפעילות של כל אחת מבין חנויות הרשת, למעט חנויות אאוטלט ; מוצרי עודפים/אאוטלט יוחזרו לחנויות אאוטלט בלבד, בימי ובשעות הפעילות של חנויות מסוג זה  ו/או (ה) במקרה בו הלקוח רכש מוצרים במסגרת עסקה של מכירה מיוחדת הלקוח  יקבל החזר בהתאם לסכום ששילם או יזוכה במחיר הפריט לפי מחיר ממוצע (לדוגמה בקניית מוצר אחד קבל את המוצר השני במתנה) (“מכירה מיוחדת“).   

רשימת חנויות הרשת של החברה מפורסמת בעמוד הראשי של אתר האינטרנט בלשונית “רשימת סניפים”, ומתעדכנת מעת לעת.

הלקוח ישיב את המוצר, על אחריותו וחשבונו, ויקבל עבורו שובר זיכוי לרכישה ולמימוש ברשת החנויות בה הוחזר המוצר ו/או יחליף את המוצר במוצר אחר תחתיו (כאשר במקרה של פער במחירים בין המוצר המוחזר לבין המוצר שנבחר תחתיו (“סכום ההפרש“), הלקוח יקבל את סכום ההפרש באמצעות שובר זיכוי או יידרש לשלם את סכום ההפרש, לפי העניין).

במקרה בו חלה מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים, ומבלי לגרוע מהוראות הדין, לא יינתן שובר זיכוי ו/או החזר כספי עבור דמי המשלוח ששולמו על ידי הלקוח (ככל ששולמו).

החזרה ו/או החלפה של מוצר הינה על אחריותו וחשבונו של הלקוח בלבד.

23.6.  מובהר כי מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים כפי שנקבעה ומוצגת בחנויות הרשת לא תחול על לקוח אשר רכש מוצרים באתר האינטרנט וכך גם להיפך.

23.7.  למען הסדר הטוב, החברה מביאה לידיעת הלקוח ומעדכנת כי:

א. לא ניתן לבצע החלפת מוצרים באמצעות שירותי שליח באמצעות החברה.

ב. קולקציית ילדים: נמכרת וניתן למצוא בחנות נצרת, בלבד.

ג. קולקציית HOME: נמכרת וניתן  למצוא בחנות ככר המדינה, בלבד.

 

ביטול עסקה על ידי החברה

24.1.  GUS שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר. וכן היא שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי; אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי או פרטי אמצעי התשלום ופרטיו המלאים של המשתמש או לא אושרה עסקת האשראי או כתוצאה מתקלות טכניות.

בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או במקרה בו המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב GUS ו/או ב GANT במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו;

אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באתר לצד ג’. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג’ כלשהו.

בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון”, ו/או בעקבות מלחמה, אין באפשרות GUS לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי, ואירוע בטחוני, מלחמה וכיו”ב.

בכל אחת מהנסיבות כאמור רשאית GUS לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור GUS לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

25.  מועדון לקוחות

25.1.  החברה הינה הבעלים והמפעילה של מועדון הלקוחות “GUS FRIENDS” המציע הטבות ו/או הנחות שונות לחברי המועדון שהצטרפו אליו וחברים בו, בכפוף להוראות ולתנאי תקנון מועדון הלקוחות כאן.

25.2.  ניתן להירשם ולהצטרף למועדון הלקוחות של החברה גם באמצעות אתרי האינטרנט ו/או לעשות שימוש בהטבותיו של מועדון הלקוחות באתרי האינטרנט, בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאי תקנון מועדון הלקוחות. יובהר כי לא ניתן לנצל נקודות שנצטברו במסגרת מועדון הלקוחות בעת ביצוע רכישה באתר.

25.3.  הצטרפות למועדון הלקוחות תוצג ותוצע בעמוד הראשי של אתר האינטרנט ו/או במעמד ביצוע רכישה באתר האינטרנט.

25.4.  בעת הצטרפות לקוח למועדון הלקוחות ו/או בכל עשיית שימוש על ידי הלקוח במועדון הלקוחות בעת ביצוע רכישה באתר האינטרנט, הלקוח מאשר כי הוא מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות תקנון  מועדון הלקוחות וכן כי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו ללא כל סייג.

 

26. מדיניות פרטיות

26.1.  מסירת מידע ופרטיות: במסגרת השימוש באתר, לרבות גלישה בו או השארת פרטים ליצירת קשר, ייאסף מידע אודותיך ויישמר במאגרי המידע של החברה. על כן, השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות, הזמינה עבורך כאן.. (להלן ולעיל: “מדיניות הפרטיות של החברה”); מדיניות הפרטיות מהווה חלק אינטגרלי מתנאי שימוש אלו;

הלקוח מאשר ומסכים כי החברה ו/או צד ג’ עמו התקשרה החברה – ישלחו אליו חשבונית דיגיטאלית למס’ הטלפון הנייד ו/או לכתובת דוא”ל, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו לחברה במסגרת תהליך הרכישה באתר, והכל בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות של החברה ומטרותיה.

הלקוח מאשר, מסכים ומקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות של החברה  כפי שתעודכן מעת לעת.

 

27. מידע פרסומי

27.1.  מדיניות הפרטיות של החברה תחול על הלקוח גם בכל הקשור לעניין מידע פרסומי; כאמור, מדיניות הפרטיות של החברה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ומופיעה בעמוד הראשי של אתר האינטרנט וזמינה בקישור “כאן; הלקוח מאשר, מסכים ומקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות של החברה כפי שתעודכן מעת לעת.

 

28. קניין רוחני

28.1.  כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט של החברה, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות, הסודות המסחריים, המבנה והתשתית של אתר האינטרנט, הינם רכושה ו/או בבעלותה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים מטעם החברה או מכוח זכות שימוש  שניתנה לחברה  על ידי צד שלישי. זכויות אלו חלות בין היתר גם על עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט, שיטות המכירה, בסיסי הנתונים בו ובכלל זה רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, מלל המופיע באתר האינטרנט, עיצוב גרפי, צילומי מוצרים ( packshots) צילומי הפקת סגנון, סרטונים, פרסומים וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ובפעילותו של אתר האינטרנט (להלן יכונו הזכויות יחד – “הזכויות באתר האינטרנט“).

תמונות המוצרים, צילומי מוצרים (packshots) וצילומי הפקת סגנון וסרטונים המופיעים באתר האינטרנט הינן רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה (“תמונות אתר האינטרנט“) וחל איסור מוחלט לעשות בהן כל שימוש בין אם מסחרי ובין אם אחר ו/או להעתיקן ו/או להפיצן ו/או לשווקן, בין אם באמצעות אתר האינטרנט של החברה ובין אם באמצעות שימוש באתרים אחרים.

שמו של אתר האינטרנט ו/או כתובת אתר האינטרנט ו/או הדומיין של אתר האינטרנט, וכן סימן המסחר של החברה, בין אם נרשם ובין אם לא, ו/או כל סימן מסחר אחר שיופיע באתר האינטרנט ו/או שיוחלט על ידי החברה (להלן בהתאמה: “שמו של אתר האינטרנט” ו – “סימן המסחר“) הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה או שהם מכוח  זכות השימוש שהוענקה  לחברה מבעלי הזכות הקנייני ואין לעשות בהם שימוש מכל מן וסוג שהוא.

הלקוח מאשר ומתחייב כלפי החברה כי לא יעשה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו שימוש ו/או מעשה מכל מן וסוג שהוא בזכויות באתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר, בכל אמצעי שהוא.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ו/או לתרגם מידע כלשהו המוצג באתר האינטרנט ו/או להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט לצורך הצגתם באתרי אינטרנט אחרים ו/או במיקום אחר כלשהו ו/או כל שימוש אחר.

אין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מזכויותיה של החברה ו/או מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויותיה של החברה בקניינה הרוחני.

 

29. איסור עשיית שימוש מסחרי

29.1.  חל איסור לבצע באתר האינטרנט רכישות סיטונאיות.

29.2.  הלקוח מתחייב כי לא יעשה ו/או לא יסייע לעשות כל שימוש מסחרי באתר האינטרנט ו/או בנתונים המופיעים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר האינטרנט ו/או בזכויות אתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בקישור לאתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר ו/או ברשימת המוצרים המופיעים בו ו/או בפרטים המתפרסמים בו.

29.3.  הלקוח מתחייב שלא לאסוף נתונים מאתר האינטרנט בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממחושב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות. אין להציג את האתר האינטרנט בתוך מסגרת (FRAME), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק“). כל שימוש שכזה מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר והחברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה.

 

30. שימוש נאות באתר האינטרנט

30.1.  הלקוח מתחייב לעשות באתר האינטרנט שימוש הגון ונאות לשם צפייה אישית באתר האינטרנט ובמוצרים המוצגים בו ו/או לרכישה באתר האינטרנט. כל שימוש אחר באתר האינטרנט מהווה הפרה של תנאי השימוש והחברה תהיה רשאית שלא לאפשר ביצוע רכישה באתר האינטרנט ו/או לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור: (א) אין לבצע פעולה כלשהי שתייצר ו/או שעלולה ליצור עומס על מערכות ושרתי האתר; (ב) אין לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה ו/או ניסיונות לכך, בדרך הפעולה הרגילה של האתר האינטרנט והרכישה באמצעותו; (ג) אין לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר האינטרנט ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעולות האסורות לפי תקנון זה ו/או על פי כל דין; (ד) אין להזין לאתר האינטרנט כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע בזכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני של אחרים; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוסים), לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכיוצ”ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים.

 

31. שינויים באתר

31.1.  מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, החברה תהיה רשאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה והחלטתה, לשנות ו/או לבטל ו/או לעדכן את התקנון ו/או הוראות בתקנון ו/או את מדיניות הפרטיות של החברה ו/או תנאי השימוש באתר האינטרנט, לרבות – קביעת דרכי ואמצעי זיהוי נוספים של הלקוח, תנאים לרכישה באתר האינטרנט, מיקום אספקת המוצרים, אמצעי האספקה, קביעת סכום רכישה, הגבלת כמויות, אמצעי התשלום, תנאי התשלום, מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים באתר האינטרנט, דמי ביטול, דמי משלוח, שימוש ו/או מימוש החברות במועדון הלקוחות, את המבנה או את צורתו של אתר האינטרנט, את השירותים הניתנים באתר האינטרנט וכיו”ב, וכל זאת מבלי שיהיה עליה למסור הודעה כלשהיא מראש (“השינויים באתר“).

31.2.  על הלקוח מוטלת החובה להתעדכן בשינויים באתר האינטרנט, כפי שיהיו מעת לעת (ככל שיהיו), ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור עם השינויים באתר האינטרנט ו/או כתוצאה מתקלות אפשריות כתוצאה מהשינויים באתר האינטרנט.

 

32. אבטחת מידע

32.1.  החברה, בין בעצמה ובין אם באמצעות צדדים שלישיים עמם התקשרה החברה לצורך כך, תנקוט באמצעי הגנה שמטרתם לאבטח את המידע באתר האינטרנט. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות ו/או חדירה לאתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה ו/או לחשיפת מידע ו/או במחשביה ו/או לשיבושים והפרעות לפעילות אתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה.

32.2.  במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה (“עשיית שימוש שלא כדין“), לא תהיינה ללקוח ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.

32.3.  הלקוח מתחייב כי לא יבצע ולא יסייע לבצע בכל אופן שהוא כל פעולה שמטרתה לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר האינטרנט של החברה ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה.

 

33. דין ושיפוט

33.1.  בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט (“המחלוקת“), מוסכם כי יועצה המשפטי של החברה ישמש כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת והצדדים ישתפו פעולה. במקרה בו המחלוקת לא תיושב כאמור, מוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהייה נתונה סכמות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור למחלוקת בין הצדדים.

33.2.  הדין שיחול על השימוש באתר האינטרנט הוא הדין הישראלי בלבד.