תקנון המועדון

תקנון המועדון GUS FRIENDS

מעודכן ל-11/6/23

כללי

 1. מועדון לקוחות GUS FRIENDS (“המועדון” או “מועדון הלקוחות“) מנוהל על ידי חברת ג’. יו. אס. מרקטינג בע”מ (“החברה“), ח.פ. 513935858. המועדון כולל בתוכו את מועדון G-STAR RAW ומועדון GANT AND GSTAR FRIENDS.
 2. החברות במועדון מקנה הטבות כמפורט בתקנון זה וכפי שייקבעו על ידי החברה מעת לעת, בחנויות החברה G-STAR ו- GANT (“החנויות“) ובאתרי החברה gant.co.il ו- www.g-box.co.il (“האתר“).
 3. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים לפיהם מתנהל מועדון הלקוחות של החברה הכולל את המותגים GANT ו- G-STAR וכן כל מותג אחר שיצורף בעתיד על ידי החברה למועדון הלקוחות (“מותגי החברה“).
 4. לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו ,וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כמו כן לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו את תקנון האתר של החברה כאן ואת מדינות הפרטיות של החברה כאן . תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין החברה לבין חבר המועדון. תקנון זה מפורסם באתר החברה.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת בכפוף להוראות הדין. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, נוסחו שיהא מצוי במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה הוא יהיה הנוסח המחייב של התקנון.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות כולן או חלקן במסגרת מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין. ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.

הצטרפות כחבר מועדון:

 1. רשאי להירשם ולהצטרף למועדון הלקוחות של החברה אדם פרטי, שהינו מעל גיל 18 שנים, אזרח ותושב ישראל, בעל תעודה מזהה, הכשיר לביצוע פעולות משפטיות בהתאם לדין ולחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב – 1962, אשר מתמלאים לגביו כל תנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות (במצטבר) כמפורט להלן (להלן ולעיל בהתאמה: “חבר מועדון” ו- “תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות“), וכן בכל מקרה כפוף לכל הוראות ולתנאי תקנון זה.
 2. המבקש להצטרף למועדון הלקוחות של החברה יידרש למלא ולסמן באופן עצמאי, מלא ובקפידה את כל הפרטים והשדות הנדרשים בטופס ההרשמה או באתר, לרבות: שם פרטי ומשפחה, מס’ טלפון, כתובת דוא”ל, תאריך יום הולדת, מגדר ופרטים נוספים, וכן לסמן “אני מסכים ומאשר” את התיבות וההסכמות הנדרשות, חתימה ושליחת “אישור”. בהליך ההצטרפות למועדון הלקוחות  הלקוח יזין את קוד האימות  שנשלח אליו  לטלפון הנייד.
 3. לאחר השלמת הליך הרישום נדרש להסדיר ולשלם את תשלום דמי הצטרפות ככל שישנם.
 4. ללא השלמת הליך הרישום, באופן מלא, מדויק וברור, ותשלום דמי החברות לא ניתן יהיה להשלים את הליך הרישום לצורך חברות במועדון הלקוחות של החברה.
 5. הליך הרישום באמצעות דרכי הצטרפות למועדון הלקוחות יעשה במועד ובמעמד קבלת הקישור הייעודי לטופס ההרשמה הדיגיטלי.
 6. ככל שהחברה תתאפשר, לקוחות אשר ברשותם מכשיר טלפון “כשר”, יוכלו להירשם ולהצטרף למועדון הלקוחות של החברה באמצעות רישום טלפוני, באמצעות קבלת שיחת טלפון מוקלטת שתשלח למספר הטלפון הפרטי של הלקוח המבקש להצטרף למועדון הלקוחות; באמצעי רישום זה, הלקוח יפעל בהתאם להנחיות שיושמעו לו בשיחת הטלפון המוקלטת ויאשר את הפרטים שמסר וכן את האישורים והתנאים הנדרשים; כמו כן הוראות סעיף 7, על תתי סעיפיו לעיל, יחולו על הלקוח, בשינויים המתחייבים, בקשר עם רישום למועדון הלקוחות באמצעות רישום טלפוני כאמור.
 7. הצטרפות למועדון כרוכה בתשלום דמי הצטרפות חד פעמיים בסך 45 ₪. החברה רשאית לשנות את דמי ההצטרפות בכל עת ולא תהיה למצטרף לאחר שינוי כאמור טענה על כך. יובהר כי דמי ההצטרפות לא יושבו אלא אם הביטול בוצע עד שבועיים מיום ההצטרפות ולא נעשה כל שימוש בכרטיס ובהטבות המועדון.
 8. ניתן להירשם ולהצטרף למועדון הלקוחות של החברה באמצעות אתר האינטרנט של החברה או בחנויות, לרבות חנויות אאוטלט.
 9. החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן אלא אם חבר המועדון הודיע לחברה בכתב על סיום חברותו או אם חבר הפר את תקנון המועדון.
 10. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנת בחברות במועדון ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.
 11. ניתן להצטרף ולהירשם למועדון פעם אחת בלבד.
 12. חבר מועדון, בעת ההצטרפות, מאשר כי הוא מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות תקנון זה וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו ללא כל סייג. יובהר כי עצם השימוש של החבר במועדון, לרבות צבירת נקודות ומימוש הטבות, מהווה הסכמה מלאה של תנאי המועדון כפי שמפורטים התקנון זה.
 13. החברה או מי מטעמה רשאית לבקש תעודה מזהה בעת הליך ההצטרפות ו/או שימוש בהטבות המועדון.
 14. מצטרף למועדון מתבקש למסור פרטים אישיים נכונים ומדויקים ובכלל זה מספר טלפון נייד, מספר טלפון נוסף, דואר אלקטרוני תקף, כתובת מלאה.
 15. השימוש במידע שנצבר יהא בהתאם ובכפוף למדיניות הפרטיות של החברה כאן.
 16. כמו כן מתבקש המצטרף להסכים לקבלת דיוור על ידי החברה וכל מי מטעמה במפורט במדיניות הפרטיות כאן.
 17. פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת החברה. בהצטרפות למועדון מסכים החבר להיכלל במאגר המידע של החברה. מבלי לגרוע מן האמור יובהר כי על המצטרף אין חובה למסור פרטים אישיים אך אי מסירתם לא תאפשר ליהנות מהטבות המועדון.
 18. חבר המועדון שמבקש להפסיק את חברותו במועדון יודיע על כך באמצעות פניה לשירות לקוחות כאן ועם הסרתו מהמועדון לא יהא זכאי להשתמש בנקודות ו/או ההטבות שנצברו לו כפי שאלה מופיעים ברישומי החברה.
 19. החברה רשאית לסיים ו/או לשנות את תנאי המועדון, לרבות את תנאי ההצטרפות, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. הודעה על סיום או שינוי כאמור ישלח לצרכן ויכלול את פרטי השינוי מועד סיום המועדון, בין שלושה לארבעה חודשים לפני מועד כניסת השינוי לתוקף או מועד סיום המועדון ויאפשר לחבר לממש את ההטבות בהתאם לתנאי המועדון החל במועד משלוח ההודעה ועד למועד כניסת השינוי לתוקף או עד למועד סיום המועדון.
 20. החברה זכאית לסרב לאשר רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי אם עולה חשש שההצטרפות בניגוד להוראות תקנון זה או שנעשה ניצול לרעה בהליך ההצטרפות.
 21. האחריות והתחייבות בקשר למסירת פרטי ההצטרפות ונכונותם הינה על החבר בלבד. לא תשמע כל טענה כלפי החברה או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות בשל פרטים שגויים. מסירת פרט או יותר שגוי תהווה עילה שלא לקבל ו/או להפסיק את החברות במועדון.
 22. החברות במועדון היא אישית, ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר, לרבות מימוש הטבות או נקודות שנצטברו.
 23. החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות שלילת זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש לרעה או שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק.
 24. בוטלה חברותו של חבר מועדון על ידי החברה יבוטלו הנקודות הצבורות לטובתו, אם וככל שנצברו כאלה ללא כל פיצוי.
 25. החברות במועדון מקנה הטבות בחנויות החברה בהם נמכרים מוצרים של החברה. רשימת החנויות ואתרי החברה הם ניתן יהיה לעשות שימוש במועדון ומימוש ההטבות תיערך ע”י החברה ותעודכן מעת לעת ע”י חברה ע”י הוספת ו/או גריעת חנויות ו/או אתרים ע”פ החלטת החברה מעת לעת. לרשימת החנויות כאן.

צבירה ומימוש “נקודות”, תוקף הנקודות והטבות נוספות לחבר המועדון

 1. חבר מועדון זכאי לצבור נקודות בעבור כל רכישה מזכה, כפי שיפורט להלן, באחת מחנויות החברה ו/או באתר. הצבירה נגזרת מסכום הרכישה בפועל בהתאם למפורט להלן.
 2. כל נקודה שנצטברה הינה שוות ערך ל- 1 ₪ בעת מימושה. הנקודות אותן צובר חבר המועדון אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן או לכל אמצעי תשלום אחר.
 3. רכישה מזכה: רכישת מוצרים על ידי חבר מועדון בחנויות ו/או אתר האינטרנט או כפי שתיקבע על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעי התשלום הבאים: מזומן, כרטיס אשראי המכובד בישראל ועל ידי החברה, המחאה בנקאית, שובר זיכוי ,כרטיסי מתנה וכדומה ככל שהם משקפים 100% מהתמורה שולמה עבורם. למען הסר ספק אמצעי תשלום ברכישות באתר  הינם  בהתאם לתקנון  האתר כאן.
 4. יובהר כי רכישת כרטיס מתנה אינה רכישה מזכה. החברה רשאית לקבוע כי מוצרים נוספים אינם בגדר רכישה מזכה.
 5. צבירת הנקודות ומימושן היא בהתאם בתנאים הבאים:
   • בחנויות החברה ובאתר למעט חנויות אאוטלט, רכישת פריט מותג GANT –

   15% מסכום הרכישה (לדוגמא: רכישת מותג GANT ב-200 ₪ מקנה 30 נקודות)

   • בחנויות החברה ובאתר למעט חנויות אאוטלט רכישת פריט מותג G-STAR –

   10% מסכום הרכישה.

   • בחנויות אאוטלט –

   10% מרכישת מותגי GANT או G-STAR

 • בתקופת מבצעים ייתכן ותהיה צבירה מופחתת והכל לפי החלטת החברה מעת לעת כפי שיפורסמו על ידה.
 • מימוש הנקודות שנצברו הינו בתנאי כי נצברו מספר נקודות השווה או העולה על מחיר פריט בערכו המלא, לפני הנחה. לא ניתן להוסיף תשלום מזומן או אמצעי תשלום אחר על מספר הנקודות הצבורות כדי להשלים את מחיר הפריט.
 • לא ניתן לממש נקודות באותה העסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת.
 • דמי הצטרפות אינן מקנים צבירת נקודות.
 • לא ניתן לממש נקודות על קטגוריית הלבשה תחתונה.
 • החברה רשאית לקבוע מעת לעת אילו מהמוצרים ניתן לרכוש במימוש בנקודות ואילו מוצרים אינם ניתנים לרכישה באמצעות מימוש הנקודות.
 • החברות במועדון מקנה זכות ליהנות מצבירת נקודות במקביל למבצעי הנחות. החברה רשאית לפי שיקול דעתה בלעדי שלא להעניק כפל למבצע הנחות.
 • מימוש נקודות יתאפשר ברכישה בחנויות בלבד, לרבות חנויות אאוטלט. באתרי החברה לא ניתן לממש נקודות.
 • רכישת מוצר בנקודות הינו במחירו המלא (המחיר על הפריט) וללא הנחה.
 • רכישה באמצעות נקודות, שובר הנחה, או מימוש מתנת יום הולדת אינה רכישה מזכה ואינה מקנה צבירה של נקודות.
 • ככל חבר מועדון מחזיק בחברות מועדון נוסף ככל שישנו, שתקף בחנויות ובאתר, יובהר כי ניתן להשתמש בעת רכישה רק בחברות של מועדון אחד.
 1. החברה תהא רשאית לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון אשר יהיו תקפים למשך תקופה מוגבלת ובאיזה מהמותגים הנמכרים על ידה ובאילו מהחנויות ו/או האתר.
 2. במידה וחבר המועדון ניצל יותר מהנקודות המגיעות לו בשל תקלה או שיבוש במחשבי החברה, אזי החברה רשאית לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל נקודה שנוצלה בטעות וזאת על מנת לכסות את הגירעון בנקודות או קיזוז נקודות בקניה הבאה.
 3. במידה ויינתן זיכוי או החזר כספי בגין השבת פריט שנרכש במסגרת רכישה המזכה את החבר בצבירת נקודות, יקוזזו הנקודות שניתנו לחבר המועדון בעבור אותו פריט מסך הנקודות שנצברו עד לאותה עת בחשבונו ובאם וסכום הנקודות הצבור בפועל נמוך מסכום הנקודות אותן יש לקזז הרי שסכום ההפרש/גירעון בנקודות יופחת מסכום הזיכוי או ההחזר הכספי בערך של 1 נק’ שווה ל- 1 ₪.
 4. בטעינת כרטיס מתנה ו/או רכישה של אמצעי תשלום אחרים לא ייהנה החבר מהטבות מועדון, לרבות צבירת נקודות. למען הסר ספק מובהר כי טעינת כרטיס מתנה תתאפשר אך ורק במזומן או אשראי ובמלוא הסכום הנטען בכרטיס.
 5. יתרת הצבירה תופיע על חשבונית רכישה. כמו כן, חבר יכול לבדוק בכל עת  את יתרת הצבירה באיזור האישי באתר כאן. הרישום שבידי החברה הוא זה שיקבע באופן סופי ומוחלט את סכום הנקודות שצבר כל חבר. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום הנקודות שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או ממבצע, רשאי לפנות לשירות הלקוחות כאן של החברה ולהעלות השגותיו. החלטת החברה תינתן בתוך 14 ימי עסקים והיא סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 6. מימוש הטבת הנקודות יתאפשר במשך שנה וחצי (18 חודשים) בלבד מיום הרכישה המזכה האחרונה, כאשר כל רכישה מזכה נוספת באחת מחנויות החברה ו/או האתר, תאריך את תוקף תקופת המימוש ב- 18 חודשים נוספים . חבר שלא יבצע רכישה מזכה במשך 18 חודשים מיום הרכישה המזכה האחרונה תימחק יתרת הנקודות שצבר ללא כל פיצוי. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי והחברה לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור ולאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה. החברה רשאית לקצר או להאריך את תוקף המימוש והכל בהתאם להוראות הדין.
 7. חבר המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים לפי שיקול דעת החברה, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, לפי שיקול דעתה של החברה והודעות על כך תימסרנה במסרונים, במיילים וכד’ והחבר מאשר הסכמתו לקבל הודעות אלה.
 8. לא יינתנו הטבות ו/או נקודות בדיעבד על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עסקאות שבהן לא ניתנו הטבות ו/או נקודות עקב אי הצגת כרטיס מועדון ותעודת זהות בעת הרכישה.
 9. החברה רשאית לבקש תעודה מזהה ממי ממבקש להצטרף למועדון, לבצע רכישה מזכה, מימוש נקודות או הטבות.

הטבות המועדון:

 1. חברי המועדון ייהנו מהטבת 7% הנחת מועדון בכל רכישה בחנויות הרשת שאינן חנויות אאוטלט ממחיר מלא ללא הנחה . בכל מקרה, לא יחולו כפל מבצעים או כפל הנחות אלא אם צוין אחרת בתקנון זה או בפרסומים. על אף האמור הטבת יום הולדת היא בנוסף לכל הטבת מועדון אחרת. החברה רשאית לשנות את אחוזי ההנחה ללא כל הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף לדין
 2. הטבת יום הולדת – בחודש יום ההולדת תינתן הטבה או מתנה בהתאם להחלטת החברה מעת לעת למימוש חד פעמי עם הצגת תעודת זהות חבר המועדון. ההטבה בדרך של הנחה תהא שעל יתרת התשלום ברכישה אחת, לאחר ניכוי כל ההנחות /הטבות האחרות ככל שישנן. הטבת יום הולדת אינה תקפה בחנויות אאוטלט. רכישה שבה נעשה שימוש במתנת יום הולדת תהיה רכישה מזכה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. לקוח חדש המצטרף למועדון בחודש יום ההולדת שלו, יהיה זכאי למימוש ההטבה כאמור בסעיף זה החל מהשנה העוקבת.
 4. ביטול עסקה תבוצע בהתאם להוראות הדין כמפורט בתקנון כאן.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר באמצעות הודעות SMS , דואר, דואר אלקטרוני, אתר האינטרנט, סליפ קופה ובכל דרכי התקשורת האפשריים על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראת הדין ומדיניות הפרטיות של החברה כאן.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני של מועדון הלקוחות של החברה, מכל מן וסוג שהוא, לרבות סימן המסחר (בין אם רשום ובין אם לאו), המוניטין, השם המסחרי, סמלים, פטנטים, עיצובים, צילומים, תמונות, סרטונים, זכויות היוצרים, המדגמים, טפסי רישום, השיטות והסודות המסחריים וכל פרט אחר הקשור למועדון הלקוחות, הינם רכושה הבלעדי וקניינה של החברה ובבעלותה של החברה (להלן: “זכויות קניין רוחני של החברה“), וחל איסור לעשות בהם כל שימוש מכל מן וסוג שהוא.
 2. חבר המועדון מאשר ומתחייב כלפי החברה כי לא יעשה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו כל פעולה ו/או שימוש ו/או מעשה מכל מן וסוג שהוא בזכויות הקניין הרוחני של החברה, בכל דרך ו/או אמצעי שהוא.
 3. אין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מזכויותיה של החברה ו/או מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויות קניין רוחני של החברה.

שימוש נאות במועדון הלקוחות

 1. חבר המועדון מאשר ומתחייב כי בהצטרפותו למועדון הלקוחות, חברותו במועדון הלקוחות ובשימוש בו, הוא מקבל ומחיל על עצמו, ללא כל סייג, את כל הוראות ותנאי תקנון מועדון הלקוחות, כפי שיעודכן מעת עת.
 2. חבר המועדון מתחייב כי לא יעשה ו/או לא יסייע לעשות שימוש במועדון הלקוחות ו/או בקשר עם החברות במועדון הלקוחות ו/או הנובע ממנה, באופן הנוגד ו/או המפר את הוראות ותנאי תקנון זה (להלן: “הפרת התחייבות“).
 3. בכל מקרה של הפרת התחייבות על ידי חבר המועדון, החברה תהיה רשאית לתבוע מחבר המועדון שיפוי ו/או פיצויים בגין כל הנזקים ו/או ההפסדים ו/או ההוצאות שנגרמו ו/או ייגרמו לה ו/או לפעול כנגד חבר המועדון בכל אמצעי חוקי העומד לרשותה על פי דין.

שונות

 1. האחריות למילוי טופס הצטרפות ועדכון הפרטים הנכונים הינה של הלקוח ולא תשמע כל טענה כלפי החברה בגין אי קבלת כרטיס מועדון או אי קבלת הטבות המועדון מחמת טעות במילוי הפרטים על גבי הטופס. הנתונים האישיים בטופס ישמשו את החברה לצורך פנייה ללקוח ולתפעול שוטף של מועדון הלקוחות.
 2. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי מדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 3. בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או בקשר עם השימוש ו/או החברות במועדון הלקוחות (להלן: “המחלוקת“), מוסכם כי יועצה המשפטי של החברה ישמש כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת והצדדים מתחייבים כי ישתפו פעולה.
 4. מובהר ומוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהייה נתונה סכמות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור למחלוקת בין הצדדים ו/או בכל הקשור לתקנון זה ו/או למועדון הלקוחות והחברות בו.
 5. החברה תהיה רשאית לחבור ו/או לעשות שיתופי פעולה ו/או להוסיף ו/או לגרוע חברות ו/או אתרי אינטרנט ו/או מותגים נוספים למועדון הלקוחות של החברה, לפי החלטתה ושיקול דעתה.
 6. בכל מקרה של פעולה מצד החברה לטובת חבר מועדון כלשהו, באופן השונה מהאמור בתקנון זה, תחשב הפעולה של החברה לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ולא תחשב או תשמש כויתור על זכויות החברה ו/או על התחייבויות חבר המועדון.
 7. להסרת ספק, רשימת חנויות החברה בהן ניתן להצטרף ו/או לעשות שימוש במועדון הלקוחות הינה בהתאם לרשימת החנויות כפי שמופיעה ומתעדכנת באתר האינטרנט של החברה, כפי שתעודכן מעת לעת.
 8. בכל מקרה בו נדרש עדכון פרטיו של חבר המועדון, באחריות חבר המועדון בלבד לפנות לשירות הלקוחות בלבד. במקרה כאמור, יהיה על חבר המועדון למלא את פרטיו הנכונים בטופס הייעודי לכך או בהתאם לדרישת שירות הלקוחות ולאשר בחתימתו את העדכון, ובכפוף לתנאי תקנון זה.
 9. במקרה בו נשלח על ידי החברה לחבר המועדון קופון ו/או שובר הטבה ו/או קוד שימוש ו/או הנחה כלשהי לשימוש ולמימוש של חבר המועדון, מבלי שיש בכך כדי לחייב את החברה לעשות כן, מובהר כי הקופון ו/או שובר ההטבה ו/או קוד שימוש ו/או ההנחה, הינו לשימוש חד פעמי, לשימוש אישי של חבר המועדון פעם אחת בלבד, אינו ניתן להעברה, בתוקף עד למועד הנקוב בו או עד למועד מימושו בפועל – לפי המוקדם.
 10. בעת עסקת רכישה ו/או בכל פעולה אחרת על ידי חבר המועדון תוך הפעלת חברותו במועדון הלקוחות ושימוש בו, לא ניתן להחליף ו/או לשנות ו/או לפצל את עסקת הרכישה בין חבר המועדון מבצע העסקה לבין חבר מועדון אחר ו/או נוסף ו/או לעשות שימוש בחברות ו/או השתייכות למועדון לקוחות אחר ו/או נוסף.
 11. מועדונים אחרים ו/או הטבות של מועדונים אחרים -– בכל מקרה בו חבר המועדון ירצה לעשות שימוש בחברותו במועדון הלקוחות, לרבות בעת ביצוע רכישה ו/או מימוש הטבה של מועדון הלקוחות ו/או מבצעים של מועדון הלקוחות, לא ניתן יהיה לעשות במקביל שימוש במועדונים אחרים ו/או בהטבות של מועדונים אחרים, מכל סוג שהוא (לרבות, שובר, קופון, קוד הטבה, כרטיס ההטבה, הנחת עובד וכיו”ב). לפיכך, חבר המועדון יידרש לבחור במעמד ביצוע הרכישה האם לעשות שימוש בחברותו במועדון הלקוחות של החברה או שימוש במועדונים אחרים ו/או בהטבות של מועדונים אחרים.
 12. החברה רשאית להחריג מוצרים מסוימים שייקבעו על ידה מעת לעת אשר רכישתם לא תתאפשר תוך שימוש במועדון הלקוחות של החברה ו/או תוך שימוש בהטבה מהטבותיו.
 13. עסקאות ועדים/לקוחות עסקיים/מועדונים אחרים/עובדי חברה/נותני שירותים לחברה – בעת ביצוע החלפה ו/או החזרה של מוצר הניתן כמתנה במסגרת עסקאות ועדים ו/או לקוחות עסקיים ו/או מועדונים אחרים ו/או רכישות עובד/נותן שירות לחברה, לא ניתן לבצע החלפה ו/או החזרה תוך שימוש במועדון הלקוחות.
 14. מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות לקוחות החברה כאן או באמצעות טל.03-5412323 בשעות הפעילות של שרות הלקוחות כפי שיפורסמו מעת לעת.
 15. מטעמי נוחות בלבד, הרשום בתקנון זה הינו בלשן זכר. כל הנרשם בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.