שאלות נפוצות על תנאי חברות

תנאי החברות

חברות

מועדון הלקוחות GANT & G-STAR FREINDS(להלן "המועדון") מנוהל ע"י חברת ג'י.יו.אס מרקטינג בע"מ (להלן GUS ו/או החברה)
תקנון זה נועד להסדיר את הכללים לפיהם מתנהל מועדון הלקוחות של חברת GUS הכולל את המותגים GANT ו- G-STAR וכן כל מותג אחר שיצורף בעתיד על ידי החברה למועדון זה, וכן תקנון זה נועד להסדיר את תנאי הצטרפות ואיחוד לקוחות מועדוני החברה הקיימים במועדונים "GANT" ו- "G-STAR" למועדוןFREINDS GANT & G-STAR.
לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו בעצם ההצטרפות , את כללי תקנון זה על כל תנאיו , הטבותיו ,וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את תקנון המועדון ובכלל זה תנאיו ומסלוליו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
הגדרות:
1. "החברה" - חברת ג'י.יו.אס מרקטינג בע"מ.

2. "מותגי החברה:" - "GANT"', "G-STAR" וכל מותג אחר להתווסף בעתיד בהתאם להחלטת החברה למועדון זה.
3. "חבר מועדון" - מי שהצטרף לחברות במועדון וחברותו לא הסתיימה בהתאם לתקנון.

4. "מועדונים ישנים" – המועדונים הקיימים בחברה טרם הקמת המועדון – "מועדון GANT" ו-מועדון G-STAR"
5. "לקוחות חדשים" - לקוחות חדשים המצטרפים למועדון ואשר לא היו במועד הצטרפותם (או קודם להצטרפותם) חברים במועדונים הישנים של החברה.

6. "הטבה" – כפי שתינתן לחברי המועדון מעת לעת ע"י החברה ועל פי שיקול דעתה.
7. "כרטיס מתנה" – כרטיס הנטען בחנויות החברה במלוא הסכום ששולם בעבורו במזומן ו/או בכרטיס אשראי וניתן למימוש בסכום הטעון בו לרכישת מוצרי החברה בחנויות החברה ואשר התמורה בגינו שולמה במלואה במועד רכישתו.

מטעמי נוחות בלבד, הרשום בתקנון זה הינו בלשן זכר. כל הנרשם בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.

רכישה מזכה

רכישה בחנויות ו/או באתר האינטרנט של החברה של מוצרים שרכישתם תיחשב "רכישה מזכה" ואשר ייקבעו ע"י החברה מעת לעת ובהתאם להחלטתה הבלעדית. כולל רכישה שבוצעה במועדונים הישנים. באמצעי התשלום הבאים: רכישה במזומן ו/או בכרטיס אשראי ו/או בהמחאה בנקאית ו/או בכרטיס מתנה של החברה ו/או כל אמצעי תשלום אחר שיאושר מראש ע"י החברה. יובהר כי רכישות אלו לא יחשבו "רכישה מזכה" - מימוש הטבת יום הולדת ו/או מימוש כל שובר הטבה, טעינת כרטיסי מתנה ו/או רכישת אמצעי תשלום אחרים, רכישת כרטיס המועדון, רכישה בנקודות כרטיס מועדון, רכישה בשוברי הנחה.

מטעמי נוחות בלבד, הרשום בתקנון זה הינו בלשן זכר. כל הנרשם בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.

הצטרפות כחבר מועדון

החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות וללא הגבלת זמן או עד להודעתו בכתב של החבר לחברה אודות רצונו לצאת מהמועדון ו/או לאחר שהחבר הפר את תקנון המועדון. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנת בחברות במועדון ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.
חבר מועדון יהא כל אדם בגיר המחזיק תעודת זהות אשר ביקש להצטרף למועדון, מילא טופס הצטרפות למועדון, שילם דמי חבר בגין החברות במועדון ואשר עמד במכלול תנאי המועדון שבתקנון זה. מובהר כי כל אדם רשאי להצטרף ולהירשם פעם אחת למועדון. חבר באחד או שניים מהמועדונים הישנים לא יידרש לשלם דמי חבר במועד הצטרפותו למועדון. הצטרפות כלל חברי המועדונים הישנים תהא ביום הקמת המועדון יחד עם הפסקת חברותם במועדונים הישנים וממועד זה יחול עליהם ועל ההטבות שצברו תקנון זה. באם בחר חבר המועדון הישן שלא להצטרף למועדון עליו להודיע על כך בכתב לחברה. הודיע החבר כאמור על רצונו שלא להצטרף למועדון, אזי תיפסק חברותו בכלל מועדוני החברה והוא יהא זכאי להשתמש בנקודות שנצברו לו כפי שאלה מופיעים ברישומי החברה בפרק זמן של עד לתום 3 חודשים מהודעתו.
מבקשים להתקבל לחברות במועדון אשר גילם מתחת ל-18 שנים נדרשים ליידע את הוריהם ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולהמציא לחברה את אישורם בכתב מהוריהם ו/או מאפוטרופסם לביצוע כל פעילות מכל סוג במסגרת המועדון.

החברה זכאית להפסיק בכל עת את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתיקבע על ידה. הופסקה פעילות המועדון ביוזמת החברה, אזי החברים יהיו רשאים לממש את הטבת הנקודות שצברו החברים למשך תקופה של 3 חודשים ממועד הפסקת פעילות המועדון וללא כל הטבות נוספות ו/או צבירת נקודות נוספות. לאחר תום תקופה זו יבוטלו הנקודות שנצברו ללא כל פיצוי שהוא.

החברה זכאית לסרב לאשר רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

חבר המעוניין לבטל חברותו במועדון יגיע לשם כך לאחת החנויות ברשת ויודיע באותה חנות ו/או יודיע בכתב על כך למשרדי החברה, דמי החבר במועדון לא יושבו אלא אם הביטול בוצע עד שבועיים מיום ההצטרפות ולא נעשה כל שימוש בכרטיס ובהטבות המועדון שאז יוחזרו דמי החבר ששולמו.

תשלום דמי חבר בגין חברות במועדון הינו חד פעמי בתשלום במזומן או בכרטיס אשראי או המחאה בנקאית או בכרטיס מתנה בלבד. מבצעי החברה וההנחות הנהוגות בה אינם חלים על תשלום דמי חבר עבור חברות במועדון.

החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות את תוקף כרטיס החבר וגובה דמי חבר בקשר עם ההצטרפות למועדון ו/או לבטלם וכן לגבות דמי חידוש, לשנותם או לבטלם והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.

ההצטרפות כחבר במועדון מותנית, בין היתר, גם בהצגת תעודת זהות (או דרכון תקף לתושבי חוץ) ובמילוי טופס בקשת הצטרפות למועדון הכולל, בין היתר, את הפרטים המפורטים להלן: שם פרטי ושם משפחה, מין, תאריך לידה, מספר תעודת זהות (או מספר דרכון לתושבי חוץ), מספר טלפון נייד, מספר טלפון נוסף, דואר אלקטרוני תקף, כתובת מלאה, חתימה, תאריך, והסכמה לקבלת דיוור על ידי החברה. פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת החברה. בהצטרפות למועדון מסכים החבר להיכלל במאגר המידע הרשום של החברה.

האחריות על מילוי פרטי ההצטרפות ונכונותם הינה על החבר בלבד המתחייב למסור רק פרטים נכונים ומדויקים. לא תשמע כל טענה כלפי החברה או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות בשל פרטים שגויים. מסירת פרט או יותר שגוי תהווה עילה שלא לקבל את הלקוח כחבר מועדון.

מובהר כי חתימת החברים על גבי טופס הבקשה להצטרפות, במסגרתו ניתנת הסכמה לקבלת דיוור, מהווה הסכמה לאפשר לחברה ו/או למי מטעמה וכן לכל מותג או חברת בת שישתייכו לחברה בעתיד לעשות שימוש בנתונים לצרכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות אחרות. כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר מועדון ייחשב לקניינה של החברה והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981.

כל חבר רשאי לדרוש מהחברה בהודעה בכתב שתימסר במשרדי החברה, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה וכמו כן רשאי לדרוש בכתב מהחברה להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון.

כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר ו/או עבור אחרים, כך גם ההטבות והנקודות הצבורות. רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו.

חישוב ההטבה הינו בעבור כל כרטיס בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/או נקודות זכות הנחה (כמוגדר להלן) שבוצעו או נצברו בכרטיסי לקוחות שונים.

החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות שלילת זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק. בוטלה חברותו של חבר מועדון, ישיב חבר המועדון ללא דיחוי את כרטיס החבר לידי החברה ויבוטלו הנקודות הצבורות לטובתו, אם וככל שנצברו כאלה ללא כל פיצוי.

החברות במועדון מקנה הטבות בחנויות החברה בהם נמכרים מוצרים של החברה. רשימת החנויות בהם ניתן יהיה לעשות שימוש בכרטיס החבר ומימוש ההטבות תיערך ע"י החברה ותעודכן מעת לעת ע"י החברה ע"י הוספת ו/או גריעת חנויות ע"פ החלטת החברה מעת לעת. רשימת החנויות המעודכנת תהיה פתוחה לעיון חברי המועדון במשרדי החברה ושירות הלקוחות.
השימוש בכרטיס מותנה בהצגת כרטיס המועדון ותעודת זהות של החבר ובאישור מנהל החנות.

כרטיס החבר אינו "כרטיס חיוב" כמשמעו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו – 1986.
מטעמי נוחות בלבד, הרשום בתקנון זה הינו בלשן זכר. כל הנרשם בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.

צבירה ומימוש "נקודות", תוקף הנקודות והטבות נוספות לחבר המועדון

לאחר ההצטרפות למועדון יהיה חבר המועדון זכאי בעבור כל רכישה מזכה באחת מחנויות החברה ו/או באתר האינטרנט שלה לנקודות זכות הנחה כאחוז מסכום הרכישה המזכה בפועל. כל נקודה הינה שוות ערך ל- 1 ₪ בעת מימושה. הנקודות אותן צובר חבר המועדון אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן או לכל אמצעי תשלום אחר.

צבירת הנקודות בחנויות הרשת תהא 15% מסכום הרכישה של פריט מותג GANT ו- 10% מסכום הרכישה של פריט מותג G-STAR ומלבד בחנויות האאוטלט בהן 10% צבירה מסכום רכישת המותגים GANT או G-STAR. בתקופת מבצעים ייתכן ותהיה צבירה מופחתת והכל לפי החלטת החברה מעת לעת כפי שיפורסמו על ידה.

מימוש הנקודות שנצברו הינו בתנאי כי נצברו מספר נקודות השווה או העולה על מחיר הפריט בערכו המלא בחנות בלבד, יובהר כי באתר GANT לא ניתן לממש נקודות. למען הסר ספק - לא ניתן להוסיף תשלום מזומן או אמצעי תשלום אחר על מספר הנקודות הצבורות כדי להשלים את מחיר הפריט. למען הסר ספק, רכישת מוצר בנקודות הינו במחירו המלא וללא הנחה, לא ניתן לממש נקודות בעבור מחיר לאחר הנחה אלא אך ורק על מחיר הפריט המלא.

בגין רכישת מוצרים באמצעות מימוש נקודות לא תתאפשר צבירת נקודות.

החברה תהא רשאית לערוך מבצעים והטבות ייחודיים במסגרת המועדון אשר יהיו תקפים למשך תקופה מוגבלת ובאיזה מהמותגים הנמכרים על ידה ובאילו מהחנויות ו/או אתרי האינטרנט המופעלים על ידה.


.החברה רשאית לקבוע מעת לעת אילו מהמוצרים ניתן לרכוש במימוש בנקודות ואילו מוצרים אינם ניתנים לרכישה באמצעות מימוש הנקודות.

לא ניתן לממש נקודות על קטגוריית הלבשה תחתונה.

החברות במועדון מקנה זכות ליהנות מצבירת נקודות במקביל למבצעי הנחות. החברה רשאית לפי שיקול דעתה בלעדי שלא להעניק כפל למבצע הנחות

חבר מועדון אשר ברשותו כרטיס VIPהמקנה הנחה פעילה בנוסף לכרטיס המועדון יידרש לבחור במעמד הרכישה באיזה מן הכרטיסים ברצונו לעשות שימוש באותה הרכישה.

במידה וחבר המועדון ניצל יותר מהנקודות המגיעות לו בשל תקלה או שיבוש במחשבי החברה, אזי החברה רשאית לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל נקודה שנוצלה בטעות וזאת על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.

במידה ויינתן זיכוי או החזר כספי בגין השבת פריט שנרכש במסגרת רכישה המזכה את החבר בצבירת נקודות, יקוזזו הנקודות שניתנו לחבר המועדון בעבור אותו פריט מסך הנקודות שנצברו עד לאותה עת בחשבונו ובאם וסכום הנקודות הצבור בפועל נמוך מסכום הנקודות אותן יש לקזז הרי שסכום ההפרש/גירעון בנקודות יופחת מסכום הזיכוי או ההחזר הכספי בערך של 1 נק' שווה ל- 1 ₪.

לא ניתן לממש נקודות באותה העסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת.

בטעינת כרטיס מתנה ו/או רכישה של אמצעי תשלום אחרים לא ייהנה החבר מהטבות מועדון, לרבות צבירת נקודות. למען הסר ספק מובהר כי טעינת כרטיס מתנה תתאפשר אך ורק במזומן או אשראי ובמלוא הסכום הנטען בכרטיס.

החבר יהיה זכאי לפירוט לפי בקשתו באשר ליתרת הנקודות שצבר. הרישום שבידי החברה הוא זה שיקבע באופן סופי ומוחלט את סכום הנקודות שצבר כל חבר. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום הנקודות שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או ממבצע, רשאי לפנות לשירות הלקוחות של החברה ולהעלות השגותיו. החלטת שירות הלקוחות תינתן בתוך 14 ימי עבודה ומרגע שניתנה הרי שהיא סופית ובלתי ניתנת לערעור.


החברה רשאית לקבוע מעת לעת אילו מהמוצרים ניתן לרכוש במימוש בנקודות ואילו מוצרים אינם ניתנים לרכישה באמצעות מימוש הנקודות.
.

מימוש הטבת הנקודות יתאפשר במשך שנה וחצי (18 חודשים) בלבד מיום הרכישה המזכה האחרונה, כאשר כל רכישה מזכה נוספת באחת מחנויות המזכות של החברה ואתר האינטרנט שלה, תאריך את תוקף תקופת המימוש ב- 18 חודשים נוספים . חבר שלא יבצע רכישה מזכה במשך 18 חודשים מיום הרכישה המזכה האחרונה תימחק יתרת הנקודות שצבר ללא כל פיצוי. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי והחברה לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור ולאחר מכן לא תשמע טענה נוספת בעניין זה.

חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים לפי שיקול דעת החברה, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים, הגעת קולקציות מוצרים חדשים ומבצעים אחרים, לפי שיקול דעתה של החברה והודעות על כך תימסרנה במסרונים, במיילים וכד' והחבר מאשר הסכמתו לקבל הודעות אלה.

לא יינתנו הטבות ו/או נקודות בדיעבד על רכישות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עסקאות שבהן לא ניתנו הטבות ו/או נקודות עקב אי הצגת כרטיס מועדון ותעודת זהות בעת הרכישה.

חברי המועדון ייהנו מהטבת 7% הנחת מועדון בכל רכישה בחנויות הרשת שאינן חנויות אאוטלט ממחיר מלא. בכל מקרה, לא יחולו כפל מבצעים או כפל הנחות.

הטבת יום הולדת – בחודש יום ההולדת תינתן הטבה או מתנה בהתאם להחלטת החברה מעת לעת למימוש חד פעמי עם הצגת תעודת זהות וכרטיס מועדון. ההטבה תהא בדרך של פריט מתנה שייקבע לפי שיקול דעת החברה או הנחה מסכום התשלום בפועל שיבוצע במזומן ו/או בכרטיס אשראי בלבד בגין קניה בודדת שיבצע חבר המועדון בחודש בו חל יום הולדתו. ההנחה הינה בנוסף למבצעי ההנחות בחנות באותה העת.
לקוח חדש המצטרף למועדון בחודש יום ההולדת שלו, יהיה זכאי למימוש ההטבה כאמור בסעיף זה החל מהשנה העוקבת.

מימוש הטבת יום ההולדת יחשב כ"רכישה מזכה" כהגדרתה בתקנון זה רק באשר לסכום ששולם בפועל במזומן ו/או באשראי.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל הטבה המנויה בסעיף זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

תנאי ביטול עסקה ושימוש בהטבות כפופות להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א 2010.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, אתר האינטרנט, סליפ קופה ובכל דרכי התקשורת האפשריים.
שונות


האחריות למילוי טופס הצטרפות ועדכון הפרטים הנכונים הינה של הלקוח ולא תשמע כל טענה כלפי החברה בגין אי קבלת כרטיס מועדון או אי קבלת הטבות המועדון מחמת טעות במילוי הפרטים על גבי הטופס. הנתונים האישיים בטופס ישמשו את החברה לצורך פנייה ללקוח ולתפעול שוטף של מועדון הלקוחות.

יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981, חתימת החבר על הטופס מהווה הסכמה מטעמו לקבל חומר פרסומי מהחברה באמצעות המדיה שעפ"י סומנה.

החברה מתחייבת לשמור על מידע מועדון הלקוחות בנאמנות כמאגר מידע רשום עפ"י חוק.

עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון והמחייב בין הצדדים. העתק מהתקנון ניתן לקבל במשרדי החברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, נוסחו שיהא מצוי במשרדי החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה הוא יהיה הנוסח המחייב של התקנון.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות כולן או חלקן במסגרת מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.

במעמד רכישת מוצרים לא יתאפשר לבצע שימוש בכרטיס המועדון במקביל לשימוש בכרטיסי הנחה מכל סוג שהם ככל שיש ברשות החבר לרבות כרטיסי VIP. ויובהר חברי מועדון אשר ברשותם כרטיסי הנחה (בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון) יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מהכרטיסים ברצונם לעשות שימוש באותה הרכישה.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי מדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

תקנון זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.

מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות לקוחות החברה בטלפון 03-6497001 בשעות הפעילות של שרות הלקוחות כפי שיפורסמו מעת לעת.

מטעמי נוחות בלבד, הרשום בתקנון זה הינו בלשן זכר. כל הנרשם בלשון זכר יש לראותו כנכון גם בלשון נקבה.

תקנון המועדון המלא

תאריך : 31 באוקטובר 2023

תקנון ותנאי שימוש באתר האינטרנט

1. מבוא
1.1. אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט המקוון של חברת ג'י. יו. אס מרקטינג בע"מ (להלן: “GUS” , "החברה" או "GANT" בהתאמה) בכתובת האתר www.gant.co.il , המציע לכם מגוון רחב של מוצרי הלבשה ו/או מוצרים נוספים הנמכרים תחת המותג המוכר בשם "GANT" ("האתר").
1.2. הוראות התקנון ותנאי השימוש שלהלן מטרתם להגדיר את זכויות וחובות הלקוח בכל הקשור לשימוש באתר ו/או לרכישת המוצרים באמצעותו, לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים ("התקנון").
1.3. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין GUS וממצה את מערכת היחסים בין הצדדים בכל הקשור לאתר, לרבות ביקור, שימוש ורכישה בו ומשכך, הלקוח מתחייב לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה ולמלאם.
1.4. מובהר כי בעצם השימוש באתר הלקוח ו/או המבקר ו/או הרוכש ו/או הגולש ו/או העושה שימוש באתר (להלן ולעיל יכונו כולם יחד וכל אחד לחוד: "הלקוח"), מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו ללא כל סייג. אם הלקוח אינו מסכים לתנאים של תקנון זה בחלקם או במלואם אין לעשות בו שימוש.
1.5. לחברה שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי והתקנון המעודכן במועד ביקור הלקוח באתר יהווה התקנון המחייב. על כן, על הלקוח לקרוא את התקנון בכל פעם שהוא בוחר להשתמש באתר האינטרנט ולאשר ולסמן "אני מסכים" בתיבה המתאימה, ככל והיכן שתופיע.

2. תקנון אתר האינטרנט
2.1. התקנון מופנה לשני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.
2.2. בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר ולפני ביצוע התשלום, על הלקוח למלא את פרטיו, לאשר ולסמן באמצעות סימון במקום המתאים לכך באתר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו כתנאי לביצוע הרכישה. במידה והלקוח לא סימן כי הוא מסכים לאמור בתקנון, עצם השימוש באתר האינטרנט על ידו מהווה הסכמה כאמור.
2.3. הלקוח מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג, ובכל מקרה בו אישר והצהיר כי עשה כן מבלי שקרא את התקנון, התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
2.4. אתר האינטרנט הינו בבעלות ומנוהל על ידי ג'י. יו. אס מרקטינג בע"מ בע"מ, ח.פ. 513935858 , שמשרדה הרשום ברח' קהילת ונציה 8 תל אביב.
2.5. בכל פנייה הנוגעת לאתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן: בטלפון מס' 03-5412323 כתובת מייל service@gant.co.il, כתובת דואר קהילת ונציה 8 תל אביב - לידי ג'י. יו. אס. מרקטינג בע"מ.שליחת הודעה WhatsApp למס' 035412323 פנייה מקוונת באמצעות טופס צור קשר באתר האינטרנט, או באמצעות הקישור ("שירות לקוחות").

3. מועדי פעילות אתר האינטרנט; הפסקת פעילות אתר האינטרנט
3.1. ניתן לבצע רכישות באתר בכל יום, 24 שעות ביממה, ומקרים בהם האתר הושבת לשימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או בעיה של ספק האינטרנט ו/או בשרת, וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או של ספק האינטרנט ו/או מי מטעמם. ללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה. על אף האמור החברה תהיה רשאית לא להפעיל את האתר בשבתות וחגי ישראל.
3.2. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של האתר בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

4. העברת זכויות באתר
4.1. החברה תהיה רשאית להעביר את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט, כולן או חלקן, לצד שלישי בכפוף לכך שזכויות הלקוח על פי תקנון זה לא תפגענה כתוצאה מכך ובמקרה כאמור יועברו פרטי הלקוח לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל מהחברה את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט והלקוח מאשר ומסכים לכך מראש, ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה כאמור בתקנון זה.

5. הזכות והכשרות לרכוש באתר
5.1. רשאי לרכוש באתר של החברה כל אדם בתנאי כי מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים: הינו מעל לגיל 18, בעל כרטיס אשראי ישראלי בתוקף ו/או בעל חשבון PAY PAL אישי המנוהל על שמו, בעל תיבת דוא"ל ו/או מכשיר טלפון נייד בבעלותו ו/או בחזקתו וכי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. החברה רשאית להוסיף אמצעי תשלום נוספים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
5.2. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להגביל ו/או לבטל ו/או שלא לאשר את השימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע ההזמנה ו/או הרכישה ו/או את השלמתה ו/או לבטל את זכאותו של לקוח לרכוש ולעשות שימוש באתר האינטרנט, אף אם נשלח ללקוח אישור ביצוע הזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל אחד מבין המקרים הבאים: (א) בעת ההרשמה לאתר האינטרנט, הלקוח מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או שאינם נכונים; (ב) ביצוע רכישה ו/או כוונה לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי ו/או חשבון PAY PAL אשר הוגבל לשימוש ו/או חסום לשימוש ו/או אינו מוחזק כדין בידי הלקוח המחזיק בו ו/או בכל מקרה של ביטול ו/או אי כיבוד התשלום עבור הרכישה; (ג) עשיית שימוש ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי עפ"י כל דין ו/או על פי תקנון זה ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה, לרבות מעשים של ביצוע רכישה פיקטיבית ו/או ביטול עסקה מכוון וכיו"ב ; (ד) ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם לפגוע ו/או פוגעים בחברה ו/או באתר האינטרנט ו/או במי מטעמה של החברה, לרבות בלקוחותיה ו/או בחברת השליחויות ו/או בספקיה של החברה; (ה) בכל מקרה בו באתר האינטרנט חלה טעות ו/או תקלה ו/או שיבוש ו/או שגיאה, מכל מן וסוג שהוא, בכל הקשור למוצר ו/או למחיר ו/או למכירה ו/או לאספקה, לרבות לתנאי המכירה ו/או לתנאי האספקה וכיו"ב (להלן: "תקלות באתר"); (ו) הלקוח עשה באתר האינטרנט שימוש לרעה ו/או שאינו הגון ו/או אינו נאות ו/או ביצע רכישה בחוסר תום לב ו/או תוך ניצול תקלות באתר האינטרנט; (ז) הלקוח הפר הוראה מהוראות תקנון זה, לרבות תקנון מועדון הלקוחות.
5.3. בכל אחד מהמקרים האמורים, ללקוח ו/או למי מטעמו לא יהיו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כנגד החברה ו/או מי מטעמה.

6. כניסה לאתר לצורך רכישת מוצרים
6.1. לצורך ביצוע רכישה באתר האינטרנט על הלקוח לבצע ולהשלים הליך רישום ולמסור את פרטיו האישיים ופרטים נוספים בהתאם למבוקש, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, פרטי אמצעי התשלום, כתובת, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני וכיוצ"ב, וכן לאשר את זיהויו שיישלח בהודעה למספר הטלפון הנייד שהזין. על הלקוח מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם.

7. המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט
7.1. באתר יוצגו ויוצעו למכירה מגוון רחב של מוצרים. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים. לכל פריט קיים "דף פריט" ובו תיאור הפריט ומחירו ("דף בפריט"). החברה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים וכן להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן מחיר הפריט.
7.2. לחברה שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר לרבות את תנאי המכירה, לפי שיקול דעתה והחלטתה.
7.3. החברה מביאה לידיעת הלקוח כי המוצרים המוצעים למכירה באתר, כולם או חלקם, מוצעים למכירה גם ברשת החנויות ו/או במקומות שונים ו/או ברשתות שונות ו/או בחנויות פרטיות ו/או באתרי אינטרנט אחרים ו/או נמכרים על ידי ספקים שונים.

8. מוצרים שאזלו מהמלאי
8.1. במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הלקוח, על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין והזמנת הלקוח אושרה, החברה לא תהיה מחויבת לספק מוצר זה ללקוח וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה. במקרה כאמור, נציג שירות הלקוחות יצור קשר עם הלקוח, ו/או יישלח ללקוח דוא"ל ו/או מסרון, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו לאתר האינטרנט עם עדכון כי המוצר חסר. והלקוח לא יחויב או באם וחויב יקבל החזר, בגין המוצר החסר.

9. תמונות המוצרים באתר האינטרנט
9.1. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר לבין המוצרים בפועל . שינויים אלה יכולים לנבוע, בין השאר, לאור העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. מוצרים נלווים המופיעים באתר האינטרנט לצד המוצר ו/או תמונתו הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מהווים חלק מהמוצר.

10. שירות לקוחות של אתר האינטרנט
10.1. שירות הלקוחות של האתר עומד לרשות הלקוח בימי עסקים בלבד, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 ל- 13:00 . בימי שישי, שבת, ערב חג, חג, יום צום או סגר - שירות הלקוחות של אתר האינטרנט יהיה סגור.
10.2. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר בהתאם לאמצעי ופרטי ההתקשרות המנויים בתקנון זה ו/או באמצעות טופס ליצירת קשר באתר האינטרנט. לפנייה לשירות הלקוחות ניתן ללחוץ גם על הקישור.
10.3. זיהויו של הלקוח בעת פנייתו לשירות הלקוחות של האתר ייעשה על ידי מסירת שם מלא ו/או מספר ת.ז. ו/או כתובת דוא"ל ששימשה את הלקוח לשם רכישה באתר ו/או מספר טלפון ו/או פרט מזהה נוסף אחר שיידרש על ידי החברה.
10.4. החברה אינה מאפשרת לרכוש מוצרים באתר באמצעות רכישה טלפונית או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות.

11. אספקת המוצרים
החברה מביאה לידיעת לקוחות אתר האינטרנט כי בשל המצב הבטחוני ייתכנו שינויים באספקת המוצרים ו/או עיכובים בזמני ומועדי המשלוח ו/או שינויים במיקומים אליהם תתאפשר שליחות.
11.1. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תתאפשר בישראל. מובהר כי לא תתאפשר אספקת מוצרים לעזה ו/או ליישובים המצויים בשטחים שבשליטה של הרשות הפלשתינית.
11.2. אספקת המוצרים שנרכשו באתר ללקוח תעשה באמצעות שליחות בלבד ("אמצעי האספקה") ע"י שליח מטעם חברת שליחויות שבבעלות צד שלישי ("השליח").
11.3. מובהר כי על אף האמור לעיל, החברה ו/או חברת שליחויות בבעלות צד שלישי ו/או מי מטעמן, לא תהיינה מחויבות לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח באתר ליישובים ו/או למיקומים ו/או לכתובות שנסגרו ו/אן אין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או נסגרו למעבר בין אם באופן זמני ו/או קבוע על ידי רשות מוסמכת, ובכל מקרה כאמור ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

12. מועד וכתובת אספקת המוצרים
12.1. מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר, באמצעות שליח, הינו בתוך 5 (חמישה) ימי עסקים ממועד אישור ביצוע ההזמנה ובתנאי כי נתקבל אישור אצל החברה לפיו החיוב נקלט ואושר ("מועד אספקת המוצרים").
12.2. בעת רכישה באתר האינטרנט במהלך תקופת חגים ו/או בתקופה של מכירה מיוחדת/מבצעים – מועד אספקת המוצרים יכול ויתעכב ויוארך לתקופה של עד 10 (עשרה) ימי עסקים ממועד אישור ביצוע ההזמנה ובתנאי כי נתקבל אישור אצל החברה לפיו החיוב נקלט ואושר.
12.3. החברה תספק את המוצרים שנרכשו לכתובת של הלקוח בהתאם לכתובת שנמסרה על ידו במסגרת ביצוע ההזמנה ובהתאם להוראות תקנון זה.

13. שעות וימי האספקה
13.1. ההזמנה תסופק בין הימים ראשון עד חמישי (ימי עסקים בלבד) בין השעות 08:00 ל-18:00. בימי שישי, שבת, חג וערבי חג לא תתבצע אספקה.
13.2. מועד אספקת המוצרים שנרכשו על ידי הלקוח יכול וידחה ו/או יתעכב עקב התאמת המועד לנוחות הלקוח ו/או לבקשתו ו/או במקרה בו הלקוח לא נכח בעת הגעת השליח ו/או בכל מקרה התלוי בלקוח ו/או בכל מקרה של כח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או השליח ו/או חברת השליחויות ו/או צד ג' ו/או כל הבא מטעמם, לרבות בכל מקרה של שביתה, השבתה, אירועים ביטחוניים, מזג אוויר, סגר ו/או שיבושים ו/או עיכובים בעקבות מגפת הקורונה, מלחמה, וכו'. בכל אחד מהמקרים האמורים, ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה ו/או חברת השליחות ו/או מי מטעמן.

14. מחירים
14.1. ביחס לכל מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט יופיע מחירו המעודכן והכולל של המוצר בשקלים כשהוא כולל מע"מ ("מחיר המוצר"). מחיר המוצר יכול להתעדכן מעת לעת על ידי החברה ומשכך על הלקוח להתעדכן במחיר המוצר בטרם החלטתו לבצע את הרכישה.
14.2. מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח ככל שישנם. דמי משלוח ככל שישנם, מפורטים באתר.
14.3. החברה מביאה לידיעת הלקוח כי מבצע הנערך באתר ו/או מחיר המוצר באתר האינטרנט אינו בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר משתלם ו/או זול יותר ממחיר אותו מוצר המוצע למכירה בחנויות החברה ו/או במקומות אחרים נוספים. הלקוח בלבד אחראי לערוך השוואת מחירים ו/או לבדוק קיומן של הנחות ו/או מבצעים בטרם החלטתו לרכוש מוצר באתר .
14.4. למען הסר ספק, המחיר הקובע של המוצר הינו מחיר כפי שהופיע באתר בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה ולא המחיר שמופיע על גבי המוצר ו/או המחיר בו נמכר בחנויות ו/או בכל מקום אחר.

15. אמצעי תשלום ותנאי תשלום
15.1. התשלום עבור רכישת המוצרים באתר האינטרנט יתאפשר באמצעות אחד מבין אמצעי התשלום הבאים: (1) כרטיס אשראי ישראלי בלבד; (2) חשבון PayPal ; אמצעי תשלום אחר לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וכפי שיפורט באתר מעת לעת. לא יתאפשר תשלום באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי יחד עם תשלום באמצעות חשבון PayPal במסגרת אותה הרכישה; לא ניתן לממש ו/או לשלם באתר באמצעות שובר זיכוי ו/או תווי קנייה.
15.2. מובהר כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות חיוב חשבון PayPal יתאפשר בכפוף לכך שחברת כרטיס האשראי הרלוונטית ו/או חברת PayPal, מתירות ו/או מכבדות את התשלום כאמור ברכישה באתר האינטרנט, בהתאם לתנאי השימוש של כל אחת מהן, ובכל מקרה בתנאי שנתקבל אישורן עבור ביצוע החיוב של ההזמנה אותה מבקש הלקוח לבצע באתר ("אישור התשלום").
15.3. מובהר כי תשלום באמצעות אמצעי התשלום יתאפשר בכפוף לקבלת אישור התשלום ובכל מקרה בו לא נתקבל אישור כאמור, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, הזמנתו תתבטל ולא תבוצע וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
15.4. מובהר כי לא ניתן לממש נקודות שנצברו במסגרת מועדון לקוחות באתר.
15.5. תשלום תמורת המוצרים שיירכשו על ידי הלקוח באתר באמצעות כרטיס אשראי בלבד, יוכל להיעשות במספר תשלומים שווים, ללא ריבית, בכפוף לסכומי הקנייה, שהם כוללים את דמי המשלוח (ככל שישנם) ו/או את דמי חברות במועדון הלקוחות ללקוח שבחר להצטרף למועדון הלקוחות, כמפורט להלן ("תנאי התשלום"):
• בקנית מוצרים עד לסך של עד 250 ש"ח – תשלום אחד.
• בקנית מוצרים בסך של עד 500 ש"ח - עד 2 תשלומים.
• בקנית מוצרים בסך של עד 800 ש"ח - עד 3 תשלומים
• בקנית מוצרים בסך של עד 1,200 ש"ח - עד 4 תשלומים
• בקנית מוצרים בסך של עד 1,800 ש"ח - עד 5 תשלומים
• בקניית מוצרים מעל 1,800 ₪ - עד 6 תשלומים.

16. סל המוצרים שנבחרו – "סל הקניות שלי"; אישור ביצוע ההזמנה
16.1. רשימת המוצרים שנבחרו על ידי הלקוח לצורך רכישתם תופיע ב"סל הקניות שלי".
16.2. הרשימה ב"סל הקניות שלי" תכלול פירוט של שמות המוצרים, מחיר המוצרים, כמות המוצרים, חיוב דמי משלוח, ובסופה יופיע שכלול של סכום כלל ההזמנה.
16.3. מובהר כי אין ברישום מוצרים ב"סל הקניות שלי" על ידי הלקוח כדי "לשמור" מוצר ו/או כדי "להבטיח" את מחירו. המחיר הקובע של המוצר ו/או דמי משלוח הוא המחיר המופיע בעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ומעבר לביצוע התשלום.
16.4. עד לשלב ביצוע התשלום הלקוח יוכל להחליט על הסרה ו/או הוספה של מוצרים המופיעים ב"סל הקניות שלי". לאחר ביצוע התשלום וקבלת אישור התשלום, יקבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה באמצעות דוא"ל שיישלח אליו על ידי החברה ו/או מי מטעמה לכתובת דוא"ל שהזין בפרטיו האישיים (להלן ולעיל: "אישור ביצוע ההזמנה").
16.5. להסרת ספק מובהר כי כל שינוי בפרטי ההזמנה, יגרור לאחריו בדיקה מחודשת ביחס לזכאותו של הלקוח ליהנות ממבצע שבאתר האינטרנט ו/או לעניין חיוב בתשלום דמי משלוח, וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

17. דמי משלוח
17.1. חיוב בגין דמי המשלוח, ככל שישנם, יפורט במהלך תהליך הרכישה ויתווסף לחשבון בו יחויב הלקוח בשל ביצוע הזמנתו, בכפוף להוראות תקנון זה.
17.2. דמי המשלוח יפורסמו בעמוד הבית באתר וכן בסל הקניות ומתעדכנים בהתאם לסכום הרכישה. החברה רשאית לאפשר משלוח חינם בתנאים מסוימים או בכלל וכן לבטל או לשנות את תנאי המשלוח והכל כפי שיפורט באתר.
17.3. סכום דמי המשלוח באמצעות שליח הינם:
17.3.1. ברכישת מוצרים בלבד מתחת לסכום של 199 ש"ח, לפי סכום רכישה נטו (כהגדרת מונח זה להלן) במסגרת רכישה אחת – דמי המשלוח הינם בסך של 19 ₪.
17.3.2. ברכישת מוצרים בלבד מעל לסכום של 199 ש"ח, לפי סכום רכישה נטו (כהגדרת מונח זה להלן), במסגרת רכישה אחת- הלקוח לא יחויב בתשלום בגין דמי משלוח.
17.3.3. "סכום רכישה נטו" – משמע: סכום הרכישה לתשלום עבור המוצרים שנרכשו לאחר הפחתת הנחה, מבצע, קופון, הטבה וכיו"ב; להסרת ספק, סכום הרכישה נטו לא כולל בחובו תשלום עבור דמי משלוח ו/או דמי חברות למועדון הלקוחות.
(להלן – "דמי המשלוח").
18.2.4 הלקוח יחויב בתשלום דמי משלוח (ככל שישנם) במועד התשלום הראשון.
18.2.5 להסרת ספק, החברה תהיה רשאית, בכל עת, לעדכן ו/או לשנות את סכומי הרכישה הנזכרים לעיל, המחייבים ו/או מזכים את הלקוח בתשלום דמי המשלוח, לרבות את סכום דמי המשלוח.
17.4. מובהר כי על אף האמור לעיל, בכל מקרה בו הלקוח לא קיבל מהשליח את המוצרים ו/או לא קיבל את המוצרים מכל סיבה אחרת שהיא – התלויה בלקוח ו/או מי מטעמו בלבד, באחריות הלקוח לפנות במידית לשירות הלקוחות לצורך תיאום מועד אספקה. במקרה כאמור, החברה תהיה רשאית לגבות דמי משלוח על פי שיקול דעתה ובכל מקרה לא יעלה על 19 ₪ וזאת גם במקרה בו הלקוח לא היה מחויב בתשלום דמי משלוח בגין הזמנתו. במקרה בו הלקוח לא יפעל כאמור, החברה תהיה רשאית שלא לשמור את המוצרים שהוזמנו ונרכשו על ידי הלקוח וזאת לאחר שחלפו לפחות 14 ימים מהמועד בו היה על הלקוח לקבל את המוצרים שהזמין ואף לבטל את הזמנתו. במקרה כאמור, החברה לא תהיה מחוייבת להודיע או למסור הודעה על כך ללקוח.

18. אמצעי זיהוי לצורך קבלת המוצרים
18.1. הלקוח יזדהה באמצעות הצגת תעודה מזהה ו/או יאשר בחתימתו את קבלת המוצרים על גבי מסמך ו/או אמצעי אלקטרוני, ככל שיידרש.
18.2. בכל מקרה בו לקוח ביקש ו/או אישר לחברה ו/או לשליח להשאיר עבורו את המוצרים במקום מסויים ו/או למסורם לידי מי מטעמו – הלקוח בלבד ישא באחריות המלאה לכל דבר ועניין, לרבות אובדן, נזק, הפסד וכיו"ב כתוצאה מכך ולא יהיו לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לאמור בסעיף זה.

19. מבצעים והנחות
19.1. מבצע שייערך באתר, לפי שיקול דעתה והחלטת החברה בלבד, יהיה בתוקף עד לתום המועד שייקבע לתקופתו או עד לגמר המלאי - לפי המוקדם מביניהם. על אף האמור, החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את המבצע ו/או את תנאי המבצע שייערך באתר, בכל עת, לפי החלטתה וללקוח לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
19.2. החברה מביאה לידיעת הלקוח כי מוצרים מסוימים המוצעים למכירה במסגרת המבצע שייערך באתר אינם בהכרח תואמים את המבצע שייערך בחנויות GANT ו/או בחנויות שונות נוספות של זכיינים ו/או בכל מקום אחר שבו נמכרים המוצרים.

20. אחריות
20.1. האחריות לבדיקת המוצר, טיבו, תכונותיו, מאפייניו והתאמתו לצרכי הלקוח חלה על הלקוח בלבד.
20.2. באחריות הלקוח להודיע לחברה על כל מקרה של נזק, פגם, או אי תקינות של המוצר, וזאת לא יאוחר מחלוף 7 ימים מהמועד בו קיבל ו/או נמסר לו המוצר.
20.3. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח במישרין ו/או בעקיפין בשל ו/או בקשר עם הרכישה ו/או השימוש באתר האינטרנט, לרבות במקרים של איחור ו/או עיכוב במועד קבלת המוצרים ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הלקוח ו/או של צד שלישי.
20.4. החברה אינה אחראית על פגם ו/או נזק למוצר אשר נגרם כתוצאה ממעשה של הלקוח ו/או משימוש ו/או טיפול לא נכון במוצר ו/או שלא בהתאם להוראות השימוש.
20.5. אחריות למוצר תינתן לתקופה של עד 6 חודשים בלבד ממועד קבלת המוצר, בכפוף להצגת הוכחת קנייה, שליחת המוצר לבדיקה בהתאם להנחיות החברה, ובכפוף לתוצאות בדיקת החברה, ואינה כוללת שפשופים, חורים ,קרעים , נזקי כביסה ו/או כתמים חיצוניים ו/או כל נזק הקשור לשימוש שלא ע"פ ההוראות לצרכן
20.6. אחריות החלה על החברה הינה מוגבלת עד לסכום השווה למחיר המוצר ששולם בלבד.

21. אחריות בגין פעילות ושימוש באתר האינטרנט
21.1. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק האתר ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, החשמל, החומרה, התוכנה ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים, לרבות מערכות הסליקה של חברות האשראי ו/או PAYPAL על כל רכיביהם ולא תישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיו"ב, אשר ייתכן ויגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, בין במישרין ובין בעקיפין.
21.2. השירות באתר ניתן כפי שהוא (As Is"") והלקוח ו/או מי מטעמו מאשר כי אין לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור לתכונות האתר ו/או השירות הניתן על פיו, מאפייניו, מגבלותיו או אי התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.
21.3. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים מכל מן וסוג שהוא שיגרמו ו/או שעלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר האינטרנט ו/או בחומרה ו/או בתוכנה ו/או ממעשה ו/או ממחדל ו/או רשלנות של ספק אינטרנט ו/או כל ספק אחר ו/או תקלה בתשתית ו/או בשרתים ו/או בתקשורת ו/או בקווי התקשרות, לרבות בכל הקשור לקבלת קוד זיהוי ו/או זיהויו של הלקוח במערכות החברה.
21.4. באתר ייתכן ויוצג מידע מסחרי – פרסומי ו/או קישורים המובילים לאתרי אינטרנט שונים ו/או חיצוניים ו/או של צדדים שלישיים ו/או למידע מסחרי – פרסומי שמקורו יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים שונים ("המידע המסחרי"). החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לנזקים מכל מן וסוג שהוא עקיפים ו/או ישירים העלולים להיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהיחשפות ו/או הסתמכות על המידע המסחרי.

22. ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט
22.1. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן"), קיימת לצרכן הזכות לבטל את העסקה לרכישת מוצרים באמצעות האתר וזאת בהתאם להוראות ולתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן ("ביטול עסקה").
22.2. ניתן לבטל את העסקה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר.
22.3. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (להלן: "הצרכן"), יתאפשר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, או מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הצרכן, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כאמור, החברה תהיה רשאית לדרוש מהצרכן להציג בפניה תעודה מתאימה.
22.4. ניתן לבטל את העסקה בדרכים הבאות:
• בעל פה: במסירת הודעה באחת מחנויות הרשת או בפנייה טלפונית לשירות הלקוחות לטל 03-5412323 בשעות העבודה שמפורטות לעיל.
• בדואר רשום: לכתובת קהילת ונציה 8 תל אביב - לידי ג'י. יו. אס. מרקטינג בע"מ. (לידי שירות לקוחות).
• בדואר אלקטרוני :לכתובת דוא"ל של שירות הלקוחות של החברה service@gant.co.il
• שליחת הודעה בוואטסאפ / WhatsApp 035412323.
• באתר האינטרנט – באמצעות לחיצה על הקישור הבא: כאן ו/או בקישור הייעודי המופיע בעמוד הראשי של אתר האינטרנט תחת הכותרת "ביטול עסקה".
22.5. החברה רשאית לבקש פרטים מזהים לשם בדיקת ביצוע העסקה, לרבות מועדו ביצועו.
22.6. החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
22.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את נזקיה בשל כך שערך הטובין פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
22.8. מובהר כי במקרה בו המוצרים נמסרו ללקוח ו/או הגיעו לידי הלקוח לאחר שנמסרה על ידו הודעת ביטול ו/או לאחר שעסקתו בוטלה, הלקוח מתחייב להחזיר את המוצרים לחברה ו/או להעמידם לרשות החברה מיד עם קבלתם, לפי העניין ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. לחלופין, ומבלי לגרוע מהוראות החוק, ניתן לקבל שירות איסוף ממקום האספקה אליו סופקה הזמנתו, וזאת על פי בקשת הלקוח ובתיאום אל מול שירות הלקוחות של החברה, בעלות של 19 (תשעה עשר) ש"ח , שיקוזזו מסכום ההחזר הכספי ללקוח.

22.9. ביקש צרכן לבטל את העסקה עקב פגם במוצר, יוחזר המוצר לחברה על חשבונה והחברה תבטל את עסקה ותשיב את כספו ללקוח בהתאם להוראות הדין.

23. מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים

מדיניות זו תחול כאשר חוק הגנת הצרכן אינו חל ומבלי לגרוע מהוראותיו:

23.1. החברה מאפשרת ללקוח להחזיר מוצרים אשר נרכשו על ידו באתר, שלא עקב פגם, להחליפם במוצרים אחרים בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן, כפי שתעודכן מעת לעת ("מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים"), בכפוף להתקיימותם של כל תנאי ההחזרה וכן בהתאם לאופן ההחזרה כמפורט להלן.
23.2. תנאי ההחזרה בהתאם למדיניות החזרת (החלפת) מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט הינם (להלן ולעיל: "תנאי ההחזרה"): (א) המוצר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש, אריזת המוצר לא נפתחה ו/או נפגמה, תווית המוצר ו/או תווית המחיר לא הוסרה, המוצר באריזתו המקורית; ו/או (ב) בכפוף להצגת הוכחת קנייה; ו/או (ג) בתוך 21 ימים ממועד אספקת המוצר ללקוח על ידי החברה; ו/או (ד) הלקוח ישיב את המוצר לאחת מחנויות הרשת של החברה, בימי ובשעות הפעילות של כל אחת מבין חנויות הרשת, למעט חנויות אוטלט או חנויות המופעלות על ידי זכיינים; ו/או (ה) במקרה בו הלקוח רכש מוצרים במסגרת עסקה של מכירה מיוחדת הלקוח יקבל החזר בהתאם לסכום ששילם או יזוכה במחיר הפריט לפי מחיר ממוצע (לדוגמה בקניית מוצר אחד קבל את המוצר השני במתנה) ("מכירה מיוחדת").
רשימת חנויות הרשת של החברה מפורסמת בעמוד הראשי של אתר האינטרנט בלשונית "רשימת סניפים", ומתעדכנת מעת לעת.
23.3. הלקוח ישיב את המוצר, על אחריותו וחשבונו, ויקבל עבורו שובר זיכוי לרכישה ולמימוש ברשת החנויות בה הוחזר המוצר ו/או יחליף את המוצר במוצר אחר תחתיו (כאשר במקרה של פער במחירים בין המוצר המוחזר לבין המוצר שנבחר תחתיו ("סכום ההפרש"), הלקוח יקבל את סכום ההפרש באמצעות שובר זיכוי או יידרש לשלם את סכום ההפרש, לפי העניין).
23.4. במקרה בו חלה מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים, ומבלי לגרוע מהוראות הדין, לא יינתן שובר זיכוי ו/או החזר כספי עבור דמי המשלוח ששולמו על ידי הלקוח (ככל ששולמו).
23.5. החזרה ו/או החלפה של מוצר הינה על אחריותו וחשבונו של הלקוח בלבד.
23.6. מובהר כי מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים כפי שנקבעה ומוצגת בחנויות הרשת לא תחול על לקוח אשר רכש מוצרים באתר האינטרנט וכך גם להיפך.
23.7. למען הסדר הטוב, החברה מביאה לידיעת הלקוח ומעדכנת כי:
א. לא ניתן לבצע החלפת מוצרים באמצעות שירותי שליח באמצעות החברה.
ב. קולקציית ילדים: נמכרת וניתן למצוא בחנויות הבאות בלבד: נצרת, אילת, גבעתיים, נתניה ו- TLV.
ג. קולקציית HOME: נמכרת וניתן למצוא בחנות ככר המדינה, בלבד.

24. ביטול עסקה על ידי החברה
24.1. GUS שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר. וכן היא שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי; אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי או פרטי אמצעי התשלום ופרטיו המלאים של המשתמש או לא אושרה עסקת האשראי או כתוצאה מתקלות טכניות.
24.2. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או במקרה בו המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; ו/או המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב GUS ו/או ב GANT במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;
24.3. אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.
24.4. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", ו/או בעקבות מלחמה, אין באפשרות GUS לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי, ואירוע בטחוני, מלחמה וכיו"ב.
24.5. בכל אחת מהנסיבות כאמור רשאית GUS לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור GUS לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

25. מועדון לקוחות
25.1. החברה הינה הבעלים והמפעילה של מועדון הלקוחות “GUS FRIENDS” המציע הטבות ו/או הנחות שונות לחברי המועדון שהצטרפו אליו וחברים בו, בכפוף להוראות ולתנאי תקנון מועדון הלקוחות כאן.
25.2. ניתן להירשם ולהצטרף למועדון הלקוחות של החברה גם באמצעות אתרי האינטרנט ו/או לעשות שימוש בהטבותיו של מועדון הלקוחות באתרי האינטרנט, בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאי תקנון מועדון הלקוחות. יובהר כי לא ניתן לנצל נקודות שנצטברו במסגרת מועדון הלקוחות בעת ביצוע רכישה באתר.
25.3. הצטרפות למועדון הלקוחות תוצג ותוצע בעמוד הראשי של אתר האינטרנט ו/או במעמד ביצוע רכישה באתר האינטרנט.
25.4. בעת הצטרפות לקוח למועדון הלקוחות ו/או בכל עשיית שימוש על ידי הלקוח במועדון הלקוחות בעת ביצוע רכישה באתר האינטרנט, הלקוח מאשר כי הוא מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות תקנון מועדון הלקוחות וכן כי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו ללא כל סייג.

26. מדיניות פרטיות
26.1. מסירת מידע ופרטיות: במסגרת השימוש באתר, לרבות גלישה בו או השארת פרטים ליצירת קשר, ייאסף מידע אודותיך ויישמר במאגרי המידע של החברה. על כן, השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות, הזמינה עבורך כאן. (להלן ולעיל: "מדיניות הפרטיות של החברה"); מדיניות הפרטיות מהווה חלק אינטגרלי מתנאי שימוש אלו;
הלקוח מאשר, מסכים ומקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות של החברה כפי שתעודכן מעת לעת.

27. מידע פרסומי
27.1. מדיניות הפרטיות של החברה תחול על הלקוח גם בכל הקשור לעניין מידע פרסומי; כאמור, מדיניות הפרטיות של החברה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ומופיעה בעמוד הראשי של אתר האינטרנט וזמינה בקישור כאן; הלקוח מאשר, מסכים ומקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות של החברה כפי שתעודכן מעת לעת.

28. קניין רוחני
28.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט של החברה, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות, הסודות המסחריים, המבנה והתשתית של אתר האינטרנט, הינם רכושה ו/או בבעלותה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים מטעם החברה או מכוח זכות שימוש שניתנה לחברה על ידי צד שלישי. זכויות אלו חלות בין היתר גם על עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט, שיטות המכירה, בסיסי הנתונים בו ובכלל זה רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, מלל המופיע באתר האינטרנט, עיצוב גרפי, צילומי מוצרים ( packshots) צילומי הפקת סגנון, סרטונים, פרסומים וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ובפעילותו של אתר האינטרנט (להלן יכונו הזכויות יחד – "הזכויות באתר האינטרנט").
28.2. תמונות המוצרים, צילומי מוצרים (packshots) וצילומי הפקת סגנון וסרטונים המופיעים באתר האינטרנט הינן רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ("תמונות אתר האינטרנט") וחל איסור מוחלט לעשות בהן כל שימוש בין אם מסחרי ובין אם אחר ו/או להעתיקן ו/או להפיצן ו/או לשווקן, בין אם באמצעות אתר האינטרנט של החברה ובין אם באמצעות שימוש באתרים אחרים.
28.3. שמו של אתר האינטרנט ו/או כתובת אתר האינטרנט ו/או הדומיין של אתר האינטרנט, וכן סימן המסחר של החברה, בין אם נרשם ובין אם לא, ו/או כל סימן מסחר אחר שיופיע באתר האינטרנט ו/או שיוחלט על ידי החברה (להלן בהתאמה: "שמו של אתר האינטרנט" ו – "סימן המסחר") הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה או שהם מכוח זכות השימוש שהוענקה לחברה מבעלי הזכות הקנייני ואין לעשות בהם שימוש מכל מן וסוג שהוא.
28.4. הלקוח מאשר ומתחייב כלפי החברה כי לא יעשה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו שימוש ו/או מעשה מכל מן וסוג שהוא בזכויות באתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר, בכל אמצעי שהוא.
28.5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ו/או לתרגם מידע כלשהו המוצג באתר האינטרנט ו/או להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט לצורך הצגתם באתרי אינטרנט אחרים ו/או במיקום אחר כלשהו ו/או כל שימוש אחר.
28.6. אין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מזכויותיה של החברה ו/או מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויותיה של החברה בקניינה הרוחני.

29. איסור עשיית שימוש מסחרי
29.1. חל איסור לבצע באתר האינטרנט רכישות סיטונאיות.
29.2. הלקוח מתחייב כי לא יעשה ו/או לא יסייע לעשות כל שימוש מסחרי באתר האינטרנט ו/או בנתונים המופיעים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר האינטרנט ו/או בזכויות אתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בקישור לאתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר ו/או ברשימת המוצרים המופיעים בו ו/או בפרטים המתפרסמים בו.
29.3. הלקוח מתחייב שלא לאסוף נתונים מאתר האינטרנט בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממחושב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות. אין להציג את האתר האינטרנט בתוך מסגרת (FRAME), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"). כל שימוש שכזה מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר והחברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה.

30. שימוש נאות באתר האינטרנט
30.1. הלקוח מתחייב לעשות באתר האינטרנט שימוש הגון ונאות לשם צפייה אישית באתר האינטרנט ובמוצרים המוצגים בו ו/או לרכישה באתר האינטרנט. כל שימוש אחר באתר האינטרנט מהווה הפרה של תנאי השימוש והחברה תהיה רשאית שלא לאפשר ביצוע רכישה באתר האינטרנט ו/או לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור: (א) אין לבצע פעולה כלשהי שתייצר ו/או שעלולה ליצור עומס על מערכות ושרתי האתר; (ב) אין לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה ו/או ניסיונות לכך, בדרך הפעולה הרגילה של האתר האינטרנט והרכישה באמצעותו; (ג) אין לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר האינטרנט ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעולות האסורות לפי תקנון זה ו/או על פי כל דין; (ד) אין להזין לאתר האינטרנט כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע בזכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני של אחרים; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוסים), לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכיוצ"ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים.

31. שינויים באתר
31.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, החברה תהיה רשאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה והחלטתה, לשנות ו/או לבטל ו/או לעדכן את התקנון ו/או הוראות בתקנון ו/או את מדיניות הפרטיות של החברה ו/או תנאי השימוש באתר האינטרנט, לרבות - קביעת דרכי ואמצעי זיהוי נוספים של הלקוח, תנאים לרכישה באתר האינטרנט, מיקום אספקת המוצרים, אמצעי האספקה, קביעת סכום רכישה, הגבלת כמויות, אמצעי התשלום, תנאי התשלום, מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים באתר האינטרנט, דמי ביטול, דמי משלוח, שימוש ו/או מימוש החברות במועדון הלקוחות, את המבנה או את צורתו של אתר האינטרנט, את השירותים הניתנים באתר האינטרנט וכיו"ב, וכל זאת מבלי שיהיה עליה למסור הודעה כלשהיא מראש ("השינויים באתר").
31.2. על הלקוח מוטלת החובה להתעדכן בשינויים באתר האינטרנט, כפי שיהיו מעת לעת (ככל שיהיו), ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור עם השינויים באתר האינטרנט ו/או כתוצאה מתקלות אפשריות כתוצאה מהשינויים באתר האינטרנט.

32. אבטחת מידע
32.1. החברה, בין בעצמה ובין אם באמצעות צדדים שלישיים עמם התקשרה החברה לצורך כך, תנקוט באמצעי הגנה שמטרתם לאבטח את המידע באתר האינטרנט. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות ו/או חדירה לאתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה ו/או לחשיפת מידע ו/או במחשביה ו/או לשיבושים והפרעות לפעילות אתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה.
32.2. במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה ו/או צד שלישי עמו התקשרה החברה ("עשיית שימוש שלא כדין"), לא תהיינה ללקוח ו/או מי למטעמו ו/או לצד שלישי שהוא, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.
32.3. הלקוח מתחייב כי לא יבצע ולא יסייע לבצע בכל אופן שהוא כל פעולה שמטרתה לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר האינטרנט של החברה ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה.

33. דין ושיפוט
33.1. בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או משימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט ("המחלוקת"), מוסכם כי יועצה המשפטי של החברה ישמש כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת והצדדים ישתפו פעולה. במקרה בו המחלוקת לא תיושב כאמור, מוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהייה נתונה סכמות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור למחלוקת בין הצדדים.
33.2. הדין שיחול על השימוש באתר האינטרנט הוא הדין הישראלי בלבד.